ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 06 за 2010

Аграрна політика і реформування

Зубець М.В. Виклад звітної доповіді на Загальних зборах Національної академії аграрних наук України 14 квітня 2010 року

Месель-Веселяк В.Я. Про вдосконалення міжгалузевих економічних відносин в економіці України

Розвиток продуктивних сил та виробничих відносин

Хвесик М.А. Оцінка регіональних особливостей локалізації основних показників розвитку продуктивних сил України

Економіка агропромислового виробництва

Сучкова В.М. Методичні підходи до визначення доцільності підвищення рівня інтенсивності сільськогосподарського виробництва

Стасіневич С.А. Визначення обсягів економічно доцільного виробництва біоетанолу із різних видів агропродукції

Ратошнюк Т.М., Ратошнюк В.І. Економічна ефективність вирощування гороху польового на насіння

Гойсюк Л.В. Економічна ефективність виробництва сировини для переробки на біопаливо

Аграрний ринок

Чикуркова А.Д. Теоретичні аспекти аналізу ринку робочої сили

Рудь В.П. Ринок овочів та продовольча безпека України

Ціноутворення та цінова політика

Охріменко І.В. Макроекономічний аналіз аграрного ринку на прикладі функції формування цін

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Кірейцев Г.Г., Литвиненко В.С. Проблеми обліку сільського-сподарської діяльності у бюджетних установах

Тулуш Л.Д. Земельна рента як джерело плати за землю

Саблук Р.П. Фінансовий стан формувань малого агробізнесу як основа розвитку корпоративних фінансів

Ланченко Є.О. Аналіз інвестиційних процесів і зайнятості в аграрному секторі економіки

Гнатишин Л.Б., Петришин Л.П. Фінансова звітність в оцінці економічного потенціалу фермерських господарств

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Кашуба Ю.П. Удосконалення організаційних форм використання сільськогосподарської техніки

Аграрний менеджмент і підприємництво

Олійник О.В., Морозова Г.С. Сталість розвитку господарств різних категорій в аграрному секторі

Павлик В.П. Моделювання в ситуаційному управлінні сільськогосподарським підприємством

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Якуба К.І. Безробіття селян: економічний і соціальний аспект

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Кулаєць М.М., Лучник М.М., Бабієнко М.Ф., Лайко П.А., Витвицька О.Д., Бузовський Є.А., Скрипниченко В.А. Інноваційна діяльність в агропромисловому виробництві України

Пєтухова О.М. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості

Зовнішньоекономічні відносини

Скрипник А.В., Зінчук Т.Ю. Експортна складова розвитку аграрного сектору та продовольча безпека

Киризюк С.В. Тарифний захист ринку агропродовольчої продукції в зоні вільної торгівлі ЄС - Чилі

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Міненко М.А. Доцільність перерозподілу регулювальних функцій держави між державними інституційними й фаховими об'єднаннями

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Алтухов А.І. Світова продовольча криза: причини виникнення та проблеми подолання

Галушко В.П., Покотило О.В. Планово-ринкові процеси в економіці АПК розвинутих країн

Рудик В.К. Роль пенсійного страхування у формуванні накопичувальної моделі національних пенсійних систем країн Східної Європи

Наукова дискусія

Семцов В.М. Теоретико-прикладне трактування ролі фактора кластерної організації в аграрному секторі України

Критика і бібліографія

Малік М.Й. Фінансова звітність у прийнятті управлінських рішень в аграрній сфері