ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 08 за 2011

Аграрна політика і реформування

Саблук П.Т., Калетнік Г.М., Кваша С.М., Власов В.І., Лисак М.А. Національна доктрина продовольчої безпеки в Україні

Економіка агропромислового виробництва

Балан О.Д., Ярковий А.О. Удосконалення механізму визначення рівня дохідності особистих селянських господарств

Мазуренко О.В. Тенденції розвитку тваринництва України

Уткіна Г.А., Мельничук В.І. Автоматизація оптимального вибору співвідношення площ під посів

Аграрний ринок

Лузан Ю.Я. Збалансованість попиту та пропозицій на продовольчому ринку України

Павленчик Н.Ф. Стимулювання інноваційної функції ринку сільськогосподарської продукції на стадії виробництва

Камінська А.І. Проблеми формування та розвитку ринку круп'яних культур в Україні

Ціноутворення та цінова політика

Месель-Веселяк В.Я., Грищенко О.Ю. Ціновий механізм забезпечення зростання виробництва зерна в Україні (удосконалення науково-методичних підходів)

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Жук В.М. Обліково-інформаційне забезпечення моніторингу аграрного ринку України

Збарський В.К., Липовяк-Мєлкозьорова А.І. Природа ризику, його джерела, критерії та оцінка

Правдюк Н.Л., Чудак Л.А. Групування витрат за об'єктами обліку в польовому кормовиробництві

Шарий Г.І., Микитенко Ю.І. Концепція фінансово-управлінської інфраструктури ринку земель

Крот Ю.М. Оцінка довгострокових активів як важливий елемент облікової політики підприємства

Аграрний менеджмент і підприємництво

Кісіль М.І., Косторной С.В. Управління капіталом у сільськогосподарських підприємствах в умовах орендних відносин

Проданчук М.А. Сутність управлінського обліку та його роль у системі управління підприємством

Сайкевич М.І. Оцінка та використання показника еластичності праці у виробничій функції сільськогосподарських підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Паленичак О.В. Вплив соціальної та ринкової інфраструктури на розвиток сільських територій регіону

Дем’янишина О.А. Соціально-економічний розвиток сільських територій Вінницької області у просторовому вимірі

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Мамчур В.А. Розвиток інститутів інфраструктури ринку інновацій в аграрній сфері

Бредун Н.В. Стратегічне планування інноваційного розвитку агропромислового виробництва на районному рівні

Управління та інформаційне забезпечення

Гук Н.А. Готовність населення до професійної діяльності в умовах інформаційних змін

Батюк Б.Б., Пенцак Т.Г. Прийняття управлінських рішень в аграрному виробництві: психологічний аспект

Зовнішньоекономічні відносини

Жаліло Я.А., Собкевич О.В., Русан В.М., Юрченко А.Д., Скороход В.О. Світова продовольча криза та виклики для України

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Кірейцев Г.Г., Литвиненко В.С., Стоянова-Коваль С.С. Сутність трансакційних витрат та вплив інвестиційної діяльності на їх мінімізацію

Досвід господарювання в аграрній сфері

Жигадло О.А. Ефективність галузевої структури підприємств різних організаційно-правових форм

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Карпук А.І. Зарубіжний досвід ринкового регулювання лісокористування

Узун В.Я. Финансирование Госпрограммы развития сельского хозяйства Российской Федерации: механизмы, проблемы, пути совершенствования

Конференції. Конгреси. Симпозіуми

Павлик П.В., Ткач Л.Л., Дендебера О.П. Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників «Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері»

Живалов В.М. Міжнародний науковий симпозіум, присвячений 110-річчю з дня народження С.Кузнеця

Критика і бібліографія

Юрчишин В.В. Оригінальна книга про сучасні аграрні перетворення