ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 09 за 2011

Аграрна політика і реформування

Саблук П.Т., Месель-Веселяк В.Я. Ціновий фактор у розвитку сільськогосподарського виробництва

Економіка агропромислового виробництва

Ульянченко О.В. Дотаційний механізм у системі конкурентоспроможного виробництва молока в Україні

Даньков В.Я., Мельник П.О., Кордулян Р.О. Економічна доцільність виробництва власного насіння буряків

Огійчук М.Ф., Бабаєв О.С. Бюджетування витрат при вирощуванні озимої пшениці у фермерських господарствах

Данкевич А.Є. Вплив розмірів землекористувань на рівень виробництва

Кучеренко Т.Є., Ткачук І.В. Кореляційно-регресійний аналіз виробництва продукції сільського господарства та надходження коштів від реалізації

Кіц О.І. Регулювання зайнятості сільського населення на регіональному рівні

Чернієнко О.О. Розвиток цукробурякової галузі Хмельниччини

Концеба С.М., Любченко А.І. Вплив попередників на економічну ефективність виробництва насіння ріпаку

Кучер А.В. Зональні відмінності в інтенсивності виробництва гречки

Бутко Н.В. Інтегральна оцінка ресурсного потенціалу регіональних продуктових підкомплексів

Беженар І.М. Організаційно-економічні засади розвитку вівчарства в Україні: історичний ракурс

Бігдан О.В. Проблеми правового регулювання орендних земельних відносин у період ринкових трансформацій

Аграрний ринок

Корінець Р.Я. Про діяльність асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Марцишевська Ю.Л. Формування підприємницьких моделей господарювання з урахуваннямфінансового забезпечення

Яремчук Н.Ф. Сутність нерухомості підприємства для потреб бухгалтерського обліку

Маркевич Т.В. Забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Шульга О.А. Стратегічні напрями розвитку ринку сільськогосподарської техніки в Україні

Аграрний менеджмент і підприємництво

Євчук Л.А. Cтратегічний менеджмент як механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

Майданевич П.М. Сучасні тенденції розвитку підприємств аграрного сектору України

Козак Л.В. Концептуальні підходи до формування стратегій сільськогосподарських підприємств

Койдан Н.С. Прийняття маркетингових рішень підприємствами АПК

Юрій Т.П. Продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Шебанін B.C. Інтеграція аграрної освіти, науки та виробництва (на прикладі Миколаївського державного аграрного університету)

Сіренко Н.М., Синявська І.М. Інтелектуальна рента в моделі інноваційного розвитку аграрного сектору економіки

Управління та інформаційне забезпечення

Забуранна Л.В. Еволюція парадигми управління підприємством

Зовнішньоекономічні відносини

Скрипник А.В., Зінчук Т.Ю. Тенденції світового ринку пшениці та ризики розвитку експортного потенціалу країни

Киризюк С.В., Єрмольєва Т.Ю., Єрмольєв Ю.М. Моделювання сталого агровиробництва в умовах зовнішніх викликів для забезпечення продовольчої безпеки

Шатило О.М. Світові інтеграційні процеси у виробництві хмелю і продуктів хмелярства

Голик C.І. Кон'юнктура світового ринку зернових культур

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Юхименко П.І., Загурський О.М. Інституціональні аспекти забезпечення прав власності на земельні ресурси

Дячук С.М. Інституціональні чинники розвитку професії бухгалтера

Досвід господарювання в аграрній сфері

Янишин Я.С., Кашуба Ю.П. Сприяння вдосконаленню маркетингової діяльності в підприємстві

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. Державні методи стимулювання виробництва та споживання біоетанолу у Франції

Пармаклі Д.М., Попович В.В., Бахчиванжи Л.А. Ефективність використання сільськогосподарських земель в Республіці Молдова та Одеської області України