ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 04 за 2012

Аграрна політика і реформування

Безуглий М.Д., Кваша С.М. Стан, основні тенденції розвитку сільського господарства України протягом 2011 року та напрями розвитку в 2012 році

Економіка агропромислового виробництва

Голуб Г.А., Лук'янець С.В. Економічна ефективність виробництва олії в сільськогосподарських підприємствах

Заяць В.М. Формування вартості та оцінка часткових прав на землю

Безсмертна О.В., Тарасюк Н.М. Вплив рівня концентрації та спеціалізації на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах

Митченок О.О. Розвиток альтернативної енергетики як механізм соціально-економічного зростання країни

Пабат В.А., Винничук Д.Т. Организационная система племенного дела (сервиса) в животноводстве Украины

Аюбов Р.А. Напрями розвитку свинарства в Україні

Іваненко В.Ф. Моделювання енерговитрат і планування використання газу в тепличному господарстві

Аграрний ринок

Кучер О.В. Збутова діяльність аграрних підприємств на основі маркетингових стратегій

Катигробова О.В. Інституційні зміни ринку праці в аграрному секторі економіки

Камінський І.В. Розвиток ринку зернобобових культур в Україні

Ціноутворення та цінова політика

Павленчик Н.Ф. Прогнозування обсягу пропозиції на ринку сільськогосподарської продукції в контексті процесу ціноутворення

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Стецюк П.А., Гудзь О.Є. Фінансові проблеми розвитку аграрного виробництва

Терещук С.М., Андрієвський В.Є. Існуючі фінансові інструменти як передумова впровадження системи кредитування під заставу майбутнього врожаю в Україні

Жидяк О.Р. Методологічні основи управління системою фінансування підприємств аграрної сфери

Садовська І.Б. Обліково-управлінський аспект класифікації трансакційних витрат

Аграрний менеджмент і підприємництво

Данько Ю.І., Лозинська І.В. Кооперація в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників свинини

Прокопенко К.О. Малі аграрні підприємства в аграрному секторі України

Правдюк О.Л. Методологічні аспекти оцінки платоспроможності агроформувань

Яворов В.В. Планування, облік і контроль як основні функції управління підприємством

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Домище-Медяник А.М., Гаврилко П.П. Економічні та соціальні аспекти оцінювання суспільних потреб у дитячому оздоровленні та відпочинку

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Шпикуляк О.Г., Тивончук С.О., Тивончук С.В., Сігайов А.О. Бізнес-система управління інноваційними ресурсами в агропроми-словому виробництві України

Управління та інформаційне забезпечення

Ульянченко О.В., Безус Р.М. Всесвітня мережа Інтернет як канал збуту органічної продукції

Кальна-Дубінюк Т.П. Оцінка ефективності консалтингових послуг

Зовнішньоекономічні відносини

Супіханов Б.К. Аграрний ринок Марокко

Історія аграрної економічної думки

Збарський В.К. Внесок М.Д.Кондратьєва у кооперування селянських господарств

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Пармаклі Д.М. Маржинальний дохід: особливості розрахунку та застосування в сільському господарстві

Сторінка молодого науковця

Бабич Ю.А. Кредитування аграрного сектору економіки у розвинутих країнах світу

Правдюк М.В. Вплив інновацій на економічну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції

Плугатарьова Т.І. Інтенсифікація овочівництва як вимога продовольчої безпеки

Таранов Д.М. Оцінка ефективності діяльності компанії в сучасних умовах ведення бізнесу

Конференції. Конгреси. Симпозіуми

Корнієнко І.В. Український аграрний сектор: тенденції і альтернативи розвитку

Критика і бібліографія

Малік М.Й. Поступи розвитку малого підприємництва