ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Аграрний менеджмент і підприємництво

Прогнозування конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств у системі формування їх конкурентних стратегій Методи оцінки рівня розвитку суб’єктів аграрного підприємництва Соціальний капітал у розвитку соціального підприємництва Ефективність господарського механізму взаємодії учасників молочного ринку та функціонування молокопереробних підприємств Оплата праці в двонаправленому розвитку аграрного підприємництва Рейтингова оцінка рівня самозабезпечення господарських формувань в аграрному секторі Ідентифікація моделей маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива Перспективи використання систем збереження електроенергії сільськими домогосподарствами та аграрним бізнесом Оцінка перспектив підтримки підприємництва територіальними громадами Тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні як передумова формування диференційованих заходів аграрної політики Передумови і перспективи організації та розвитку сільськогосподарських кооперативів другого і третього рівнів в Україні: приклад молочних обслуговуючих кооперативів Інтеграційний аспект розвитку суб’єктів господарювання в сільському господарстві України Соціально-економічна орієнтація сімейних фермерських господарств у підприємницькій діяльності Економічні оцінки впливу Covid-19 на розвиток фермерських господарств Формування конкурентних переваг суб’єктів туристичної галузі Організаційно-економічні особливості функціонування підприємництва в сільському господарстві Функціонування екоготелів в Україні як чинник активізації підприємницької діяльності Інфраструктурне забезпечення розвитку вітчизняних підприємств зеленого туризму Аналітичне забезпечення антикризового управління агроформувань Становлення та розвиток сімейного фермерства у Польщі: досвід для України Розвиток особистих селянських господарств та їх трансформація у сімейні фермерські Методологічні основи управлінських рішень як інструмент ефективного управління підприємствами Практика антикризового управління в сільськогосподарських підприємствах Екологічні складники та інструменти здійснення соціальної відповідальності підприємствами агробізнесу Соціальний капітал у механізмі саморегулювання підприємницької діяльності в сільському господарстві Оцінка перспектив конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Індикатори продуктивності та конкурентоспроможності аграрних підприємств у системі інтегральної результативності Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств Розвиток сімейних фермерських господарств регіону Самозайнятість та розвиток несільськогосподарського підприємництва на селі Виноградарсько-виноробна галузь України – перспективний напрям агробізнесу Економічний розвиток аграрних підприємств на засадах диверсифікації їх діяльності Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств Корпоративна соціальна відповідальність вертикально інтегрованих структур аграрного бізнесу як умова сталого розвитку Оцінка інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств Аграрний менеджмент в системі агробізнесу Експрес-діагностика внутрішньої соціальної ефективності сільськогосподарських підприємств: методичне забезпечення Розвиток транспортної логістики на підприємствах сільського господарства західних регіонів України Граничний продукт праці як критерій ефективності формування ціни праці в сільськогосподарських підприємствах Людино-центричний підхід в управлінні кон-курентоспроможністю сільськогосподарських підприємств Алгоритмізація процедури оцінки ефективності сільськогосподарських підприємств методом DEA Механізми управління маркетингом та збутом продукції сільськогосподарських підприємств на ринку зерна Адаптація підприємств молокопродуктового підкомплексу України до міжнародних стандартів якості та безпечності харчової продукції: нормативно-правові та статистичні аспекти Формування та функціонування ринку соняшнику в Україні Моделювання обсягів споживання м’ясопродуктів як основа формування стратегій та комплексів маркетингу м'ясопереробних підприємств Передумови застосування фрактального підходу в організації суб’єктів аграрного бізнесу Оптимізаційні рішення організації виробництва в агробізнесі Особливості функціонування фермерських господарств в умовах конкурентного середовища Організаційні трансформації аграрного бізнесу в Україні Методичні підходи до оцінки ефективності підприємницької діяльності аграрної сфери

Сторінки