ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Індикативна оцінка результативності інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки Методика початкового маркетингового аналізу сайтів конкурентів у процесі просування науково-інноваційної продукції Потенційні напрями фінансового стимулювання розвитку науково-інноваційних кластерів Ефективність інноваційної діяльності харчової промисловості в системі цілей сталого розвитку країни Методологія оцінки ефективності діяльності науково-інноваційних кластерів Стимулювання виробництва нішевих культур в Україні на основі фастплант-технологій Державне регулювання та підтримка аграрних інновацій в Україні Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства України Стан інноваційно-інформаційного розвитку агропромислових підприємств Формування сортових рослинних ресурсів та їх роль для розвитку насінництва Управління розвитком людського капіталу в забезпеченні якості життя сільського населення Інноваційні агрокластери як форма інтеграції науково-освітньої діяльності та бізнесу Інноваційна індустріалізація в агропромисловому комплексі України Втрати продовольства як індикатор збалансованості інноваційних процесів у продовольчому ланцюгу Бенчмаркінг як інноваційний інструмент фінансової діяльності підприємств сільського зеленого туризму Насіння і садивний матеріал – інноваційний товар рослинництва Інноваційне забезпечення аграрного сектору економіки: аналіз стану Інноваційна парадигма економічної безпеки регіонів у конкурентному середовищі суб’єктів агробізнесу Формування соціальної відповідальності в аграрних закладах вищої освіти України Удосконалення інституційного забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні Максимальна урожайність або прибутковість: пріоритети вибору в умовах інноваційного розвитку Запровадження наукометричної системи оцінки науково-технологічного потенціалу науково-дослідних установ НААН в умовах євроінтеграції Людський капітал як фактор економічного зростання Комерціалізація насіннєвої галузі України та досвід інших країн Пріоритети державного регулювання інноваційної модернізації водогосподарського комплексу України Перспективи формування кластерної структури в галузі ветеринарної фармації України Інноваційні фактори та конкурентоспроможність галузі молочного скотарства Інноваційна діяльність підприємства на основі аутсорсингу та моделювання бізнес-процесів Перспективи використання технології «блокчейн» у сільському господарстві Поширення агроновацій у контексті забезпечення ефективного галузевого зростання Досвід комерційного обігу насіння та виплат за використання інтелектуальної власності Визначення вартості гібридів цукрових буряків як об’єктів інтелектуальної власності Теоретичні засади формування і реалізації інноваційного потенціалу в розвитку економіки Економіко-математичне забезпеченння інноваційного управління сільськогосподарськими підприємствами Державна підтримка інновацій як основа розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу Оцінка ефективності інституту агроінновацій: методичний аспект Ефективність прийняття управлінських рішень в умовах інтелектуалізації праці Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в контексті глобалізації Інноваційна діяльність: теоретико-методологічні підходи до формування об’єкта обліку Інноваційно-інвестиційний розвиток агропромислового виробництва в умовах забезпечення продовольчої безпеки Сутність інноваційного розвитку економіки сільських територій Інноваційно-інвестиційний підхід до формування та підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва Методологічний підхід щодо реалізації стратегії інноваційного бізнесу Шляхи підвищення інноваційної активності малого підприємництва Аграрна наука в інноваційному розвитку аграрного виробництва Проблеми формування ринку інтелектуальної власності в аграрній сфері Особливості інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку агропромислового виробництва України Інноваційно-технологічний розвиток тваринництва як умова продовольчої безпеки Концептуальні засади створення технологічної платформи інноваційного розвитку АПК «Агротехнополіс» Розвиток інноваційно-орієнтованого свинарства: концептуальний підхід

Сторінки