ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Державна політика у сфері впровадження біоенергетичних технологій в контексті її нормативно-правового забезпечення Інституційні фактори розвитку продуктивності праці в аграрному підприємництві Управління аграрним землекористуванням у контексті нелінійного підходу Вибір моделі аграрного устрою України як основи всебічного сталого сільського розвитку Корупційні ризики у сфері земельних відносин та напрями їх мінімізації Суспільні інтереси і права людини за ринкового обігу сільськогосподарських земель: світовий досвід для України Регулювання земельних відносин: нормативно-правовий аспект у контексті сучасних законодавчих змін Оцінка мотиваційних чинників у розвитку аграрного підприємництва Теоретико-методологічні підходи до розробки інституціональної моделі фінансового забезпечення аграрного сектору Організаційно-інституційне забезпечення сталого розвитку підприємництва в сільському господарстві Формування інституційних складових кооперативного розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі економіки Формування складових детермінант інституціонального середовища економіки України Соціальна відповідальність бізнесу: інституціональний підхід Становлення організаційно-економічної моделі сімейного фермерства в Україні: інституційні засади, проблеми та пріоритети Інституціональні проблеми розвитку ринково-орієнтованих земельних відносин у сільському господарстві Організаційні засади функціонування інституту підприємництва в економіці Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект Перспективи і тенденції інституціоналізації сімейних фермерських господарств у механізмі ринку Інституціональні проблеми обігу земельних часток (паїв) Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні Інституціональне середовище управління продуктивністю в аграрному секторі економіки Нормативно-правове забезпечення управління розвитком сільських територій Інституціоналізація сімейних фермерських господарств у соціально-економічне середовище Трансформація відносин власності на землю в аграрному секторі економіки Інституціональні складові в системі збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу Інтеграція освіти, науки та виробництва в економіці знань аграрної сфери “Cross compliance” як інституційна норма забезпечення екологічного сільського господарства в Європейському Союзі Розвиток інститутів агропродовольчого сектору економіки Інституційне забезпечення управління господарською діяльністю аграрних підприємств Інституціональний капітал як конструкт розвитку аграрного ринку Інституційно-господарські форми інтеграції економічних суб'єктів: теоретико-функціональний зміст Формування та інституціолізація соціального капіталу в розвитку аграрного підприємництва: методологічні аспекти оцінки Інституціональні аспекти трансформацій амортизаційної політики в сільському господарстві Інституціональне забезпечення системи державного регулювання інноваційного розвитку АПК Інтерактивна модель інституціонального забезпечення інноваційної діяльності в аграрному виробництві Інституціональні передумови розвитку малого сільськогосподарського підприємництва Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері Інституційні засади формування соціального капіталу в механізмі розвитку сільських територій Інституційна платформа підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України Досконалість інституційної інфраструктури та її оцінка: теоретичний аспект Інституціоналізація корпоративних процесів в аграрній сфері Теоретичні засади та напрями трансформації особистих селянських господарств Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері Інституціоналізація земельних відносин як умова ефективного функціонування аграрного ринку Організації третього сектору в розвитку сільського господарства: перспективи договірного ціноутворення