ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Основні суперечності організаційно-економічного механізму розвитку аграрної сфери України та шляхи їх врегулювання Наукове забезпечення організації державного регулювання розвитку насінництва в Україні Наукові дослідження у сфері земельних відносин: еволюція становлення та перспективи розвитку Аграрна реформа в Україні, її наукове забезпечення, результативність Гарантування продовольчої безпеки в умовах поширення COVID-19 Теоретико-методологічне забезпечення економічного розвитку аграрного сектору та сільських територій Наукове обґрунтування інноваційного розвитку в аграрній сфері Методичні підходи до визначення грошової оцінки земель Зовнішньоекономічна діяльність та результативність функціонування аграрного сектору економіки України Система кредитних гарантій як інструмент збільшення фінансування малих і середніх аграрних підприємств Сировинна орієнтація аграрного сектору та її соціально-економічні наслідки для України Трансформація організаційно-правових форм сільського господарства: від багатоукладності до латифундації Теоретичні засади і методичні підходи до формування стратегії управління ефективністю інвестицій фермерського господарства Удосконалення державного управління розвитком аграрного сектору економіки та сільських територій України Розвиток кооперації в енергетичній сфері організаційно-економічної соціалізації підприємницького господарювання на селі Аналітичний потенціал абстрактно-логічного методу дослідження у сфері аграрної політики Земельна реформа: сучасні проблеми і шляхи вирішення Децентралізація – шлях до розвитку сільських територій в Україні Форми інноваційної активізації аграрного підприємництва в умовах цифрової трансформації економіки Неоліберальні підходи до формування моделі ринкового обігу земель: завищені очікування та реальність Місія інституту бухгалтерського обліку в капіталізації національного багатства та забезпеченні сталого розвитку України Формування стійкої сільської поселенської мережі та об’єднаних територіальних громад Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України Науково-методологічне забезпечення розвитку економіки сільського господарства України Моделі обігу земель сільськогосподарського призначення: результати анкетних досліджень Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2017 рік та основні завдання на перспективу Особливості стратегічного планування розвитку сільської територіальної громади Дуальна форма освітньої підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрної сфери України Моделювання соціально-економічних відносин у процесі наукових досліджень Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні Аграрний сектор економіки України в умовах інституційних змін Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2016 рік та основні завдання на перспективу (доповідь на Загальних зборах НААН) Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва як основа підготовки сучасних кадрів для АПК Сільськогосподарський синоптично-кон’юнктурний інститут у становленні та розвитку аграрно-економічної науки в України Агроекономічній науці відповідати новим вимогам часу Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2011-2015 роки та основні завдання на перспективу Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів Класифікація методів наукових досліджень на рівні суб'єктів агробізнесу Про реформування аграрної науки на інноваційній основі Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України Кредитний фактор сталого розвитку аграрного сектору України Наукове забезпечення інноваційного розвитку АПК як пріоритетний напрям діяльності аграрного університету Економічна наука в забезпеченні розвитку агропродовольчої галузі Основні результати наукових досліджень Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за 2013 рік та завдання на перспективу Концептуальні засади і пріоритетні напрями ефективного розвитку аграрного університету