ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2013 рік

Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства

Концентрація та ефективність сільського господарства

Оптимізація структури рослинницької галузі Рівненської області

Конкурентоспроможність галузей сільського господарства в умовах глобалізації ринку продовольства

Визначення собівартості молока на основі енергетичної оцінки кормів

Шляхи підвищення ефективності АПК України

Сільське населення у формуванні регіональних відмінностей виробництва молока

Ринкові позиції вітчизняних сільськогосподарських виробників у контексті членства України в СОТ

Методологічні аспекти оцінки рівня системи управління в аграрних підприємствах

Сталий розвиток територій як основа стратегії розвитку аграрного сектору

Сільський розвиток як результуюча функціонування сільських територій та аграрної сфери

Соціальна відповідальність у вирішенні проблем сучасного землекористування

Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційними процесами переробних підприємств АПК

Внутрішньогосподарський контроль в управлінні підприємством

Розподільчі інформаційні центри у системі інформаційного забезпечення

Організації третього сектору в розвитку сільського господарства: перспективи договірного ціноутворення (англомовна)

Інституціоналізація земельних відносин як умова ефективного функціонування аграрного ринку

Стратегія перспективного розвитку агропромислового виробництва Білорусі

Шляхи відродження українського села

Ефективність використання ресурсів галузі рослинництва

Формування ціни органічної сільськогосподарської продукції в ринкових умовах

Економічна сутність категорії „оборотні засоби підприємств”

Фінансово-кредитне забезпечення малих сільськогосподарських підприємств

Організаційно-економічне удосконалення роботи цукробурякового подкомплексу України

Розвиток кооперації в АПК: проблеми та напрями їх подолання

Ефективність сільськогосподарського виробництва на Волині

Удосконалення механізму державного регулювання та стимулювання розвитку агропромис­лового виробництва

Шляхи інтенсифікації спеціалізованого м’ясного скотарства

Тенденції на світових регіональних ринках зерна та перспективи України

Аграрні цикли: історія, методологія, практика

Критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств

Інвестиційна привабливість виробництва і використання дизельного біопалива

Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі

Формування менеджменту якості підприємств із виробництва органічної продукції

Економічна ефективність запровадження систем управління якістю в підприємстві

Суцільна паспортизація сіл України - основа розвитку сільських територій

Екологічний туризм як чинник розвитку сільських територій України

Оцінка вартості сорту рослин як об’єкта інтелектуальної власності

Формування організаційних форм трансферу технологій в агропромисловому виробництві

Технічне забезпечення інноваційних технологій у рослинництві

Аналітичний моніторинг у забезпеченні функціонування інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю підприємств

Академік I.I. Лукінов і українська економічна наука

Антикризова спрямованість правових механізмів державного регулювання аграрного підприємництва

Перестрахування як механізм забезпечення фінансової стійкості страхової компанії

Особливості запровадження системи соціальної відповідальності вітчизняними аграрними підприємствами

Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем

Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні

Експертна грошова оцінка земельних ресурсів із використанням нейромережевого моделювання

Моделювання показників ефективності виробництва овочів закритого грунту

Механізм державного регулювання системи страхового захисту в аграрній сфері

Сторінки