ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.516.49:631.95
Сторінка молодого науковця

Формування ціни органічної сільськогосподарської продукції в ринкових умовах / Чудовська В.А. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 142

Удосконалено методичні підходи до формування ціни органічної сільськогосподарської продукції та проаналізовано її вплив на еколого-економічну ефективність органічного виробництва з метою задоволення виробничо-господарських потреб і збалансованого розвитку аграрного сектора економіки. Табл.: 2. Бібліогр.: 8.
Ключові слова: ціна, динаміка цін, органічна сільськогосподарська продукція, собівартість продукції, конкурентоспроможність, еколого-економічна ефективність

Список використаних джерел

  1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз / В.Г. Андрійчук - К.: КНЕУ, 2005. - С.158-159.
  2. КобецьМ.І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку. Досвід використання технологій органічного землеробства в Україні / М.І. Кобець // Проект “Аграрна політика людського розвитку”. - К., 2004. - 22 с.
  3. Михненко Т.Н. Социально-экономическая эффективность потребления и производства экологически чистых продуктов и роль предпринимательства в их производстве: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук: спец.: 08.00.05 / Т.Н. Михненко. - Ростов- на-Дону.: РГЭУ «РИНХ», 2003. - 22 с.
  4. Органічне сільське господарство та його розвиток в умовах коперації / [Н.В. Зіновчук, В.В. Зіновчук, О.В. Скидан та ін.] / за ред. Н.В. Зіновчук. - Житомир: «Рута», 2011. - 160 с.
  5. РеймерсН.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы: [монография] / Н.Ф. Реймерс — М.: «Россия молодая», 1994. - 366 с.
  6. Шлапак В.О. Вирощування екологічно чистої овочевої продукції в Україні / В.О. Шлапак, В.М. Чапенко // Економіка АПК. - 2003. - №7. - С. 59-62
  7. Шпичак О.М. Обґрунтування ціни на екологічно „чисту” продукцію / О.М. Шпичак // Економічний довідник аграрника. - К.: “Преса України”, 2003. - С.309-310.
  8. International Federation of Organic Agriculture Movements [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ifoam.org/
Читати статтю: 13_01_23.pdf