ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.15:404.062
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Сталий розвиток територій як основа стратегії розвитку аграрного сектору / Хвесик М.А., Хвесик Ю.М. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 66

Визначено теоретичні й методологічні підходи до позиціонування концепції сталого розвитку територій як фундаментальної основи стратегії розвитку аграрного сектору економіки. Обгрунтовано базові пріоритети забезпечення функціонування на основі концепції сталого розвитку як однієї з основних парадигм сучасного суспільства. Доведено, що власні ресурси є найбільш адекватною основою для сталого розвитку національного господарства, а їх перетворення у продуктивний капітал є необхідним процесом для забезпечення сталого розвитку України. Проаналізовано та розкрито основні домінанти сталого розвитку України. Встновлено, що враховуючи мультивекторність напрямів сталого розвитку держави, важливо, щоб його проектування передбачало забезпечення цілісності концепції предметного бачення в різноманітних соціально- економічних об'єктах управління. На основі проведеного аналізу запропоновано ключові вектори підвищення ефективності функціонування аграрної системи, реалізація яких дасть змогу забезпечити її сталий розвиток та узгодження системи інтересів різних рівнів. Рис.: 7. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: сталий розвиток, аграрний сектор, ефективність, стратегія, ресурси, капітал, інвестиційна політика

Список використаних джерел

  1. Аграрна реформа в Україні / [П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров; ред.: П.І. Гайдуцький]. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2005. - 422 с.
  2. БарнзВ. Нові регіональні економіки / В. Барнз, Л. Ледебур. - Л.: Літопис, 2003. - 196 с.
  3. ГранбергА.Г. Основы региональной экономики / А.Г. Гранберг. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 495 с.
  4. Економічний розвиток України : інституціональне та ресурсне забезпечення / [О.М. Алимов, A.I. Даниленко, В.М. Трегобчук та ін.]. - К., 2005. - 540 с.
  5. Регіональна економіка : навч. посіб. / [Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, О.Ю. Кононенко та ін.]. - К.: КНТ; Видавець Фурса С.Я., 440 с.
  6. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України [Електронний ресурс]: аналіт. доп. / за заг. ред. Я. А. Жаліла. - К.: НІСД, 2011. - 104 с. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/0623_dop-b3314.pdf.
  7. Соціогуманітарний простір і розвиток продуктивних сил України : методологічні аспекти визначення взаємодії / [наук. ред. Хвесик М.А.]. - К.: РВПС України НАН України, 2009. - 92 с.
  8. Хвесик М.А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів / М. А. Хвесик, В. А. Голян. - К.: Кондор, 2007. - 480 с.
  9. Хвесик М.А. Інституціональна модель природокористування : пострадянський формат / Хвесик М.А. - К.: Кондор, 2007. - 798; Юрченко А. Д. Сучасна земельна політика України / А.Д. Юрченко, Л.Д. Греков, А.М. Мірошниченко, А.В. Кузьмін. - К. : Інтертехнологія, 260 с.
Читати статтю: 13_01_10.pdf