ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.17.001.7:633
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Технічне забезпечення інноваційних технологій у рослинництві / Петров В.М. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 100

Узагальнено передумови розробки і трансферу інноваційних технологій у сільському господарстві у контексті глобалізації світової економіки, формування ринків продовольства і сільськогосподарської сировини в умовах обмеженого ресурсного забезпечення та підвищення екологічних вимог щодо функціонування галузі. Досліджено світові тенденції впровадження досягнень науково-технічного прогресу у сфері техніко-технологічного забезпечення інноваційного переозброєння аграрного виробництва та перспективи розвитку відповідних процесів в Україні. Бібліогр.: 31.
Ключові слова: інновація, науково-технічний прогрес, технологія, техніка, екологія, ресурсозбереження, ефективність

Список використаних джерел

 1. Білоусъко Я.К. Сільськогосподарське машинобудування: бути чи не бути? / Я.К. Білоусько, В.Л. Товстопят. - К.: ННЦ ІАЕ, 2010. - 160 с.
 2. Білоусько Я.К. Стратегічні напрями реформування і розвитку вітчизняного машинобудування / Я.К. Білоусько, В.Л. Товстопят // Економіка АПК. - 2011. - № 1. - С. 110-114.
 3. Білоусько Я.К. Тенденції розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування / Я.К. Білоусько // Економіка АПК. - № 7. - С. 84-90.
 4. Білоусько Я.К. Техніко-технологічне забезпечення сільського господарства / Я.К. Білоусько, Ю.Я. Лузан, В.Л. Товстопят // Економіка АПК. - 2009. - № 12. - С. 29-33.
 5. Білоусько Я.К. Удосконалення техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва / Я.К. Білоусько, В.Л. Товстопят. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 59 с.
 6. Володій С.А. Питання переходу аграрної науки на інноваційну модель функціонування і розвитку / С. А. Володін // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 123-131.
 7. Володій СА. Реалізація інноваційного потенціалу аграрної науки: проблеми і перспективи / С.А. Володін // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 139-144.
 8. Еда уже никогда не будет дешёвой // Время. - 2011. - № 12. - С. 3.
 9. Инновационная политика технического перевооружения растениеводства // Экономика сельского хозяйства России . - 2004. - № 6. - С. 10-13.
 10. Іванишин В.В. Інноваційне забезпечення оновлення техніко-технологічної бази підприємств АПК / В.В. Іванишин // Економіка АПК. 2010. - № 1. - С. 128-133.
 11. Іванишин В.В. Організаційно-економічні засади відтворення і ефективного використання технічного потенціалу аграрного вироб¬ництва: [монографія] / В.В. Іванишин. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 350 с.
 12. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: [моногр.] / [Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. та ін.] - К.: ННЦ ІАЕ, 2010. - 760 с.
 13. Козаченко О А. Розвиток інноваційної інфраструктури в аграрній сфері / О. А. Козаченко // Економіка АПК. - 2012. - № 3. - С. 107-112.
 14. Комарніцька О.П. Цінові тенденції на світових ринках продовольства: виклики для України / О.П. Комарніцька // Економіка АПК. - № 10. - С. 131-135.
 15. Концепція Державної цільової економічної програми впровадження в агропромисловому комплексі новітніх технологій виробниц¬тва сільськогосподарської продукції на період до 2016 року: [схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 груд. 2009 р. № 1650-р] // Агрокомпас. - 2010. - № 2. - С. 9-11.
 16. Кравчук В.І. Важливі аспекти наукових досліджень технічного забезпечення АПК / В.І. Кравчук // Економіка АПК. - 2008. - № 5. - С. 48-51.
 17. Кравчук В. Українська сільськогосподарська техніка тільки на 41 % відповідає міжнародним стандартам / Володимир Кравчук // Аг¬рокомпас. - 2009. - № 9. - С. 2.
 18. Мазнєв Г.Є. Геоінформаційні технології в аграрному виробництві / Г.Є. Мазнєв // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 132-137.
 19. Мазнєв Г.Є. Економічна ефективність інноваційних техніко-технологічних рішень в аграрному виробництві / Г.Є. Мазнєв // Економіка АПК. - 2011. - № 6. - С. 118-127.
 20. Марчук Л.П. Економічні пріоритети поширення точного землеробства в Україні / Л.П. Марчук // Економіка АПК. - 2012. - № 8. - С. 21-26.
 21. Обеспечить техническое перевооружение агропроизводства // Экономика сельского хозяйства России . - 2002. - № 4. - С. 10-13.
 22. Підлісецький ГМ. Економічні проблеми відтворення основних засобів у сільському господарстві / Г.М. Підлісецький // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - С. 184-185.
 23. Підлісецький Г.М. Напрями наукових досліджень проблем відтворення та ринку основних засобів сільського господарства / Г.М. Підлісецький, М.М. Могилова // Економіка АПК. - 2011. - № 7. - С. 76-80.
 24. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство: [моногр.] / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов. - К.: ННЦ ІАЕ, 2008. - 236 с.
 25. Тараріко О.Г. Теоретичні і практичні основи сталого розвитку агроекологічних систем / О.Г. Тараріко // Вісн. аграр. науки. - 1997. - № 9. - С. 10-15.
 26. Шебанін B.C. Державна технічна політика у контексті оновлення і розвитку матеріально-технічних засобів аграрного виробництва в Україні / B.C. Шебанін // Економіка АПК. - 2004. - № 1. - С. 12-15.
 27. Шебанін B.C. Системне оновлення і розвиток матеріально-ресурсного потенціалу сільського господарства: [монографія] / C. Шебанін. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 276 с.
 28. Шпикуляк О.Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності в аграрній сфері: теоретичний аспект / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 131-139.
 29. Шпикуляк О.Г. Трансфер технологій в агропромисловому виробництві України / О.Г. Шпикуляк, С.О. Тивончук, С.В. Тивончук // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 105-110.
 30. A standard model for repair cost of agricultural machinery // Applied Engineering in Agriculture. - 1988. - v. 3. - № 1. - p. 3-9.
 31. Census of Agriculture 2007. Vol. 1: Geographic Area Series. Part 51: United States Summary and State Data. - Washington, 2009. - 739 p.
Читати статтю: 13_02_17.pdf