ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 636.2.033:631.15
Економіка агропромислового виробництва

Шляхи інтенсифікації спеціалізованого м’ясного скотарства / Шаран П.І. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 26

Узагальнено та доповнено теоретичні основи інтенсифікації спеціалізованого м’ясного скотарства з позиції системного підходу. Досліджено особливості інтенсифікації спеціалізованого м’ясного ско­тарства в нових соціально-економічних умовах, яка проявляється у формі раціонального використан­ня наявного ресурсного потенціалу галузі (кормових угідь, основних засобів, в т. ч. основного стада худоби, оборотних матеріальних фондів, трудових ресурсів), розведення великої рогатої худоби м’ясних порід з високим генетичним потенціалом; годівлі тварин збалансованими кормами, впрова­дження ресурсозберігаючих технологій годівлі, утримання та відтворення; прогресивних форм, мето­дів і прийомів організації праці та виробництва для одержання більшої кількості продовольства висо­кої споживної якості. Визначено системні напрями ефективного розвитку галузі. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: інтенсифікація, спеціалізоване м’ясне скотарство, теорія, практика, економічна ефективність

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств : підручник / В.Г. Андрійчук. - К. : КНЕУ, 2002. - 624 с.
 2. Буркат В.П. Концептуальні підходи до формування галузі м’ясного скотарства / В.П. Буркат // Тваринництво України. - 1997. - №4. С. 9-11.
 3. Вінничук Д.Т. Генетичні прийоми створення поліського типу м’ясної худоби / Д.Т. Вінничук, С.С. Спека // Вісник аграрної науки. - 1994. - № 8. - С. 59-63.
 4. Власов В.І. Автоматизована система управління селекцією у м’ясному скотарстві / В.І. Власов, М.В. Зубець / Вісник аграрної науки. - 1991. - № 1. - С. 16-20.
 5. Гумеяюк Г.О. Вміст нуклеїнових кислот і білка у найдовшому спинному м’язі бичків різних генотипів / Г.О. Гуменюк, Н.І. Марченко // Вісник сільськогосподарської науки. - 1986. - № 7. - С. 57-58.
 6. Доротюк Э.Н. Основные положения методики изучения эффективности сезона отела коров в мясном скотоводстве // Новое в мето¬дах зоотехнических исследований / Укр. акад. аграр. наук. Ин-т животноводства. - X., 1992. - Ч. II. - С. 192-195.
 7. Ейснер Ф.Ф. Спеціалізоване м’ясне скотарство на Україні / Ф.Ф. Ейснер, В.В. Радченко // Вісник сільськогосподарської науки. - 1980. - № 9. - С. 42-44.
 8. Зубець М.В. Основні положення Концепції розвитку м’ясного скотарства в Україні / М.В. Зубець, В.П. Буркат, Ю.Ф. Мельник // Вісник аграрної науки. - 1999. - № 11. - С. 5-11.
 9. КравченкоН.А. Породы мясного скота / Н.А. Кравченко. - К. : Вища шк., 1979. - 287 с.
 10. Кругляк О.В. Формування лізингових відносин у племінному скотарстві / О.В. Кругляк. - К., 2011. - 111 с.
 11. Кутіков С.И. Перспективи розвитку промислового м’ясного скотарства в зонах інтенсивного кормовиробництва / С.И. Кутіков, М.І. Пустовий // Молочно-м’ясне скотарство : респ. міжвід. темат. наук. зб. / М-во с.г. УРСР, НДІ тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР. К. : Урожай, 1974. - Вип. 36. - С. 61-68.
 12. Месель-Веселяк В.Я. Розвиток м’ясопродуктового підкомплексу України / В.Я. Месель-Веселяк, О.В. Мазуренко. - К. : ННЦ ІАЕ, 2004. - 198 с.
 13. Погребняк П.Л. Интенсивное мясное скотоводство Украины / П.Л. Погребняк. - М. : Колос, 1979. - 239 с.
 14. Постанова Ради Міністрів Української РСР «Про закупівельні ціни на велику рогату худобу м'ясних порід, м'ясних типів та їх помісей, нижче середньої вгодованості та виснажену» - К., 24 березня 1990 р. - № 62. - Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_54/pg_ifcwoe.htm
 15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва на 2001-2004 роки». К., 11 липня 2001 р. - № 799. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/799-2001 п.
 16. Радченко В.В. Интенсификация ресурсного потенциала мясного скотоводства : монография / В.В. Радченко [и др.] К. : Аграрна нау¬ка, 2000. - 274 с.
 17. Рыжков В.Г. Эффективность производства говядины / В.Г. Рыжков, Л.В. Минько. - Харьков, 1998. - 145 с.
 18. Свободин В. Интенсификация и воспроизводство сельского хозяйства / В. Свободин, М. Свободина // Международный сельскохо¬зяйственный журнал. - 1998. - № 2. - С. 48-53.
 19. Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2011 році / Державна служба стати¬стики. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/
 20. Старков АЛ. Особенности современного этапа интенсификации животноводства / А. А. Старков // Зоотехния. - М. : Агропромиздат, 1991. - № 1. - С. 65-68.
 21. УланчукВ.С. Інтенсифікація виробництва в аграрній сфері в умовах становлення багатоукладності : автореф. дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.05. / B.C. Уланчук ; Укр. держ. аграр. ун-т. - К., 1993. - С. 4-13.
 22. Цвігун А.Т. Обґрунтування рівня енергетичного живлення молодняка м’ясних порід / А.Т. Цвігун, М.Г. Повозніков // Вісник аграрної науки. - 1999. - № 11. - С. 36-38.
 23. Шаран П.І. Основа цін - якість продукції / П.І. Шаран, Ю.М. Карасик, Д.Т. Вінничук, И.З. Сірацький, О.І. Костенко / Тваринництво України. - 1991. - № 10. - С. 29.
 24. ЯрмакB.C. Воспроизводительная способность мясных коров в условиях свободного и режимного подсоса / B.C. Ярмак // Науч.-тех. бюл. / Южн. отд-ние ВАСХНИЛ. НИИ животноводства Лесостепи и Полесья УССР. - Х.,1980. - № 28. - С. 32-36.
 25. Gary Minish Beef production and management / Gary Minish, Danny Fox // Reston publishing company, inc. A. Prentice - Hall company Reston, Virginia, 1982.
Читати статтю: 13_02_05.pdf