ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:664.121
Аграрна політика і реформування

Організаційно-економічне удосконалення роботи цукробурякового подкомплексу України / Месель-Веселяк В.Я., Ярчук М.М. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 3

Цукрові заводи України у 2011 році переробили 17,8 мли мли т цукрових буряків і одержали 2331 тис. т цукру, з яких реалізували 1860 тис. тони, виробили і реалізували 676,4 тис. меляси. Виручка від реалізації продукції становила 11806,3 млн грн. При затратах 11993,5 млн гри понесено 187,2 млн гри збитку при рівні збитковості -1,5%. З метою підвищення ефективності переробки цукрових буряків вноситься пропозиція в єдиному виробничому циклі цукроваріння здійснювати переробку меляси на біоетанол. При збереженні умов виробництва і реалізації продукції, які існували у 2011 p., прибутки можуть зрости до 2226,7 мли гри і 20,4% рівня рентабельності. За умов повної реалізації виробленого цукру прибуток збільшиться до 5191,6 млн гри, а рівень рентабельності до 47,6%, підвищиться ціна за 1 т цукрових буряків із 412,3 гри відповідно до 455,9 і 556,9 гри. Валова додана вартість зросте від 232,6 мли гри у 2011 р. до 2646 мли гри при збереженні умов реалізації і 5610,8 мли гри при повній реалізації цукру і жому. Така си­стема організації переробки цукрових буряків експериментально перевірена на окремих цукрових заводах. Для модернізації цукрових заводів у вказаному напрямі необхідно 1,1 млрд гри інвестицій на придбання і встановлення обладнання для виробництва біоетанолу, які окупляться за один сезон ро­боти цукрових заводів. У перспективі в 2015 році виробництво буряків зросте до 25 млн т. При цьому пропонується 13 мли т переробити на 1742 тис т цукру, необхідного для внутрішніх потреб країни, а з 507 тис. т меля­си - 120,2 тис. т (152,1 мли л) біоетанолу та одержати 7544,9 млн гри прибутку при 59,4% рентабель­ності. Решту 12 мли т використати для виробництва біоетанолу. В результаті буде вироблено 787,2 тис. т (996,6 млн л) біоетанолу. В цілому із 25 млн т цукрових буряків буде вироблено 1742 тис. т цу­кру і 907,4 тис. т (1148,7 млн л) біоетанолу, забезпечено 8,6 млрд гри прибутку при 68,2% рентабель­ності. Вирішення поставлених питань щодо модернізації цукрових заводів на перспективу, крім визна­чених 1,1 млрд гри, вимагає додаткових інвестицій в межах 1,2 млрд гри, а всього 2,3 млрд гри, які окупляться менше, ніж за рік. Табл.: 3. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: цукробуряковий підкомплекс, буряківництво, цукрові буряки, цукрові заводи, меляса, біоетанол

Список використаних джерел

 1. Бугаенко И.Ф. Альтернативные виды топлива из сахарной свеклы и продуктов ее переработки / И.Ф. Бугаенко, С.В. Штерман, О.С. Гречев // Сахар. - 2007. - № 2. - С. 18-20.
 2. Дослідження технологічних схем одержання біоетанолу з напівпродуктів цукрового виробництва (з розробкою ТЕО) та виробництва твердого палива з його відходів. Звіт про науково-дослідну роботу. - Київ, 2010.
 3. Губенко В.Ф. Буряківництво. Проблеми інтенсифікації та ресурсозбереження; під ред. Губенко В.Ф. - К.: НВП ТОВ „Альфа-стевія ЛТД”, 2007. - 486 с.
 4. Калініченко М.Ф. Аналіз роботи цукробурякового комплексу в 2004 році / М.Ф. Калініченко: матеріали наук.-тех. конф. «Шляхи підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва та його науково-технічне забезпечення», (м. Київ, 5-7 квіт. 2005 р.). - К.: «Цукор України», 2005. - С. 91-109.
 5. Коденсъка М. Ю. Інвестиційні проекти у розвиток цукробурякового виробництва / М.Ю. Коденська: матеріали III Міжнар. наук. практ. конф. “Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин”. - Умань, 2009. - С. 187 - 191.
 6. Коденсъка М.Ю. Економічні передумови ефективного розвитку цукробурякового виробництва / М. Ю. Коденська: матеріали Міжнар. наук. техн. конф. цукровиків України “Бурякоцукрова галузь в умовах національного та світового ринків”. - К: “Цукор України”, 2011. - С. 258- 263.
 7. Коденсъка М.Ю. Тенденції розвітку і напрями активізації інвестування цукробурякового виробництва / М.Ю. Коденська // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. - 2010. - № 2. - С.74.
 8. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / [за ред. Ю.О. Лупенка і В.Я. Месель- Веселяка]. - [2-е вид., переробл. і допов.] - К.: ННЦ „ІАЕ”, 2012. - С.126.
 9. Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи розвитку: монографія / П.Т. Саблук, М.Ю. Коденська, В.І. Власов та ін., за ред. акад. П.Т. Саблука, проф. М.Ю. Коденської. - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - 390 с.
 10. Шпаар Д. Сахарная свекла (Выращивание, уборка, хранение) / Д. Шпаар, Д. Дрегер, А. Захаренко и др. - Минск: ЧУП «Орех», 2004. - 326 с.
 11. Шиян П.Л Інноваційні технології спиртової промисловості. Теорія і практика / П.Л. Шиян, В.В. Сосницький, С.Т. Олійнічук. — Видавничий дім "Асканія". - 2009.
Читати статтю: 13_02_01.pdf