ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.149.3:631.153.7
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Формування організаційних форм трансферу технологій в агропромисловому виробництві / Тивончук С.О., Тивончук Я.О. // Економіка АПК. - 2013. - № 2 - С. 93

Викладено характеристику об’єктів інтелектуальної власності, результати трансферу технологій в агропромисловому виробництві та організаційні форми трансферу технологій наукових установ НА- АН. Встановлено, що в аграрному секторі економіки України організаційні форми трансферу технологій знаходяться у стадії становлення. У наукових установах НААН, в яких функціонують такі структури, на 1 гри виділених коштів одержують від комерціалізації інновацій близько 2 гри і більше (в цілому по мережі наукових установ НААН у 2011 р. від комерціалізації інновацій одержано лише 28 грн на 1 грн виділених бюджетних коштів). Сформульовано основні методичні підходи до формування організаційних форм трансферу технологій в агропромисловому виробництві. Табл.: 2. Рис.: 3. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: інновація, інноваційний продукт, інтелектуал власність, інжиніринг, ліцензія, трансфер, технологія, кластер, комерціалізація, патент, франчайзинг

Список використаних джерел

 1. Володій С.А. Інноваційний розвиток аграрної науки [моногр.]. / С.А. Володін. - К.: Вид-во МАУП, 2006. - 400 с.
 2. ГеєцьВ.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. - Харків: Константа, 2006. - 272 с.
 3. ДрукерП. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / П. Друкер. - К., 1994.
 4. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993 р. [Електронний ресурс] / Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
 5. Звіт про діяльність Національної академії аграрних наук України за 2011 рік. - К: Аграрна наука, 2012.
 6. Кириченко В.В. Методологія трансферу інновацій в агропромислове виробництво / [Електронний ресурс] / В.В. Кириченко. - Режим досту пу: http://www.nbuv.gov.ua/p ortal/Soc_Gum/inek/2011_7/28.pdf.
 7. Музика П.М. Інноваційне підприємництво в аграрному виробництві України: моногр. / П. М. Музика. - Львів: ПП « Кварт», 2005. - 306 с.
 8. Підопригора О. Авторське право і суміжні права в новому Цивільному кодексі України / О. Підпригора // Інтелектуальна власність. - 2004. - № 2. - C. 16-20.
 9. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: моногр. / [П.Т.Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило та ін.]. - К.: ННЦ ІАЕ, 2010. - 706 с.
 10. Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч. посіб. / Д.М. Стеченко. - К.: Вища шк., 2002.
 11. Соколов ВМ. Стан та основні підходи поліпшення системи збору роялті за використання інтелектуальної власності наукових уста¬нов / [Електронний ресурс]. В. М. Соколов. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/institutions/sgi/sokolov.htlm.
 12. Шпикуляк О.Г. Трансфер технологій в агропромисловому виробництві України (стан і концептуальні напрями) / О. Г. Шпикуляк, С.О. Тивончук, С.В. Тивончук // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 111-114.
 13. ШумпетерЙ. Теория экономического развития / И. Шумпетер. - М.: Прогресс, 1982. - 454 с.
Читати статтю: 13_02_16.pdf