ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 061.27:338.436
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері / Малік М.Й., Шпикуляк О.Г., Лузан О.Ю. // Економіка АПК. - 2013. - № 4 - С. 86

Викладено трактування сутності інститутів та інституцій у формуванні й функціонуванні інтеграційних процесів в аграрній сфері економіки. Визначено класифікаційні ознаки здійснення інтегральних процесів за ступенем охоплення соціальних і економічних складових. Обґрунтовано інституціональні засади трансформацій як фактору розвитку аграрної економіки України та вітчизняної теорії і практики її функціонування в ринкових умовах. Висвітлено результати інституційного забезпечення трансформацій аграрної сфери в умовах зміни фундаментальних постулатів світової економічної науки. З точки зору теорії інституціоналізму розглянуто питання міждисциплінарного синтезу трансформацій при розвитку інтеграційних процесів. Розкрито інституціональні засади подальших трансформацій в аграрній сфері, формування механізму інституціонального забезпечення розвитку кластерних кооперативних структур і концептуальні засади побудови системи інтеграції на кооперативних та корпоративних засадах. Запропоновано методичні підходи до формування й аналізу стану розвитку інтегрованих структур в аграрній сфері економіки. Рис.: 1. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: інститути, інституції, інтеграція, інституціоналізм, кластери, кооперативи, соціальний капітал, економічні відносини

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В.Г. Андрійчук // Економіка AПK. – 2013. – № 1. – C.3-16.
 2. Андрійчук В.Г. Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів та її наслідки / В.Г. Андрійчук // Економіка AПK. –2009. – № 2. – C. 3-9.
 3. Глушенко О. Агрохолдинг «Авангард» метит в монополисты [Електронний ресурс] / О. Глушенко. – Режим доступу: http://kh.ric.ua/vse novosti/biznes і ekonomica/agroholding_metit_v_monopolisty.
 4. Данкевич А.Є. Організаційно – економічні засади розвитку агрохолдннгів / А.Є. Данкевич // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С.69 -74.
 5. Заяць В.М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель: моногр. / В.М. Заяць. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 390 с.
 6. Кравчук І.І. Система управління агрохолдингами // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. у 2 ч: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан і перспективи та вплив на розвиток сільських територій / І.І. Кравчук. – К.: КНЕУ. – 2011. – Ч. 2. – С. 128-135.
 7. Струков В. Украина в сельском хозяйстве как Бразилия 20 лет назад / В. Струков // Инвест-газета – ТОП – 100 Рейтинг лучших компаний Украины. – 2011. – № 3. – С.35 – 36.
 8. Чернявская И. Через тернии к ИРО / И. Чернявская // Инвест-газета ТОП - 100. Рейтинг лучших компаний Украины. – 2011. – № 3. – С. 52-54.
 9. Phoders, V. James (1970). The Agriculture Marketing System, QRIO series in Agricultural Economics, pp.194 – 203; Mc Fetrtige, D.G (1994). The Economics of vertical integration in Agricultural Economic Departament of Economics < Carleton Univercity, Ottava, Canada, №4, 1999, pp. 523-531; Greer D. – Industrial organization and Public Policy. 2nd edition, London, 1984.
 10. Капкаев Ю.Ш. Методология институционализма при исследовании российской экономики [Электронный ресурс] / Ю.Ш. Капкаев. – Режим доступа: http://www.lib.csu.ru/vch/074/015.pdf.
 11. Клочан В.П. Споживчу кооперацію треба відроджувати / В.П. Клочан, Н.І. Костаневич // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. – 2011. – Вип. № 4. – Т.1. –С. 10-14.
 12. Шпикуляк О.Г. Інституції аграрного ринку / О.Г. Шпикуляк. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 480 с.
 13. Коваленко О.В. Сучасні методи оцінки інституціонального середовища розвитку підприємства / О.В. Коваленко // Економіка АПК. – 2011. – № 10. –С. 157-161.
 14. Пасхавер Б.Й. Основні проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва / Б.Й. Пасхавер, Л.В. Молдаван // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 3-9.
 15. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року / [за ред. Ю.О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка]; перероб. і доп. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 218 с.
 16. Торгова Л.В. Спільні підприємства в Україні організаційно-економічний механізм: ефективність функціонування /Л.В. Торгова, О.В. Хитра. – К.: ФАДА, ЛТД, 2001. – 209 с.
 17. Кластерна модель організації великотоварного агропромислового виробництва та розвитку економіки сільських поселень і територій / за ред. М.Ф.Кропивка – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 44 с.
 18. Норт Дуглас. Институты, институциональное изменение и функционирование экономики / Норт Дуглас; пер. с англ. А.Н. Нестеренко. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.
 19. Митчел У. Экономические циклы. Проблема и ее постановка / У. Митчел. – М.: Изд. ИМЭ и МО РАН, 1990. – С. 109.
 20. Буайе Р. К созданию институциональной политической экономики / Р. Буайе, Е. Бруссо, О. Фавро // Экономическая социология. – 2008. – № 3. – С. 17-24.
 21. Липов В.В. Институциональная составляющая социально-экономических моделей / В.В. Липов // Научные труды ДонНТУ, серия экономическая. – 2005. – Вып. 89-1. – С. 112-118.
 22. Грановеттер М. Экономические институты как социальные конструкты: рамки анализа [Электронный ресурс] / М. Грановеттер. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru.
 23. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 р. / [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, В.М. Заяць та ін.] / за ред. М.Й. Маліка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 50 с.
Читати статтю: 13_04_12.pdf