ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 658.153
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Ефективність оборотних засобів у сільському господарстві: теорія, методологія, практика / Дем’яненко М.Я. // Економіка АПК. - 2013. - № 5 - С. 44

Зосереджена увага на тому, що управління оборотними коштами в ринкових умовах не може кваліфіковано здійснюватися без системного аналізу їх ефективності. Однак такий аналіз як на методологічному, так і методичному рівні розробки недостатній, внаслідок чого не відбивається в повній мірі функціональна роль оборотних коштів у відтворювальному процесі. Таке становище загрожує негативними наслідками не тільки з теоретичних позицій, але і в плані розробки практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності оборотних коштів. Обґрунтовується, що методологічний підхід до визначення ефективності оборотних коштів повинен базуватися на їх економічної сутності та функціональної ролі в процесі розширеного відтворення. Дана обставина має принципове значення, оскільки багатоплановість впливу оборотних коштів на господарську діяльність, вивчення кожної сторони цього впливу в контексті із загальною ефективністю, надає аналізу оборотних коштів специфічність і передбачає системність підходу. Для практичної реалізації системного підходу обґрунтовано критерії та визначено показники, що відображають зазначені функціональні можливості оборотних коштів у процесі кругообігу. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: оборотні засоби, оборотні активи, ефективність оборотних засобів, кругооборот, планування та нормування оборотних засобів, джерела фінансування

Список використаних джерел

 1. Белоусенко Г.Ф. Организация оборотных средств в агропромышленных объединениях. – 1986. –220 с.
 2. Герасимович А.М. Використання оборотних засобів у сільському господарстві / А.М. Герасимович – К.: Урожай, 1970.– 104 с.
 3. Денисенко Т.А. К вопросу об исследовании оборотных средств совхозов / Т.А. Денисенко – Минск: Урожай, 1976. – 96 с.
 4. Ильчик В.И. Организация оборотных средств совхозов / В.И. Ильчик - Минск: Ураджай, 1976. – 96 с.
 5. Ковбасюк М.Р. Анализ эффективности оборотных средств предприятия / М.Р. Ковбасюк – Киев – Одесса; Вища школа, 1975. – 126 с.
 6. Лисициан Н.С. Оборотные средства в системе воспроизводственных процессов / Н.С. Лисициан – М.: Наука, 1986.- 288 с.
 7. Маркс К. Капитал. Т. 1 / К. Маркс. – Процесс производства капитала. – М. Политиздат, 1970.
 8. Мусияка Ю.Г. и др. Оборотные средства колхозов. – К.: Урожай, 1980. – 132 с.
 9. Немчинов П.П. Об исчислении оборачиваемости оборотних средств / П.П. Немчинов // Учет и финансы в колхозах и совхозах. – 1965. – № 2. – С. 16-20.
 10. Осадец С.С. Об анализе эффективности использования оборотных средств в колхозах / С.С. Осадец // Проблемы совершенствования финансов в колхозах и совхозах. – К.: Урожай, 1973. – С. 124-125.
 11. Пизенгольц М.З. Оборотные средства колхозов / М.З. Пизенгольц – М.: Экономика. 1968.- 166 с.
 12. Полозенко Д.В. О нормировании оборотных средств в колхозах / Д.В. Полозенко, М.Я. Демьяненко // Деньги и кредит. – 1980. – № 6. С. 24-26.
 13. Шепотько Л.А. Рентабельность сельскохозяйственного производства и показатели ее измерения / Л.А. Шепотько – К.: Урожай, 1971. – 156 с.
 14. Ющенко В.А. Экономика агропромышленного комплекса / В.А. Ющенко // Деньги и кредит. – 1985. – № 1. – С. 51-59.
 15. Ulrich Koester. Grundzuge der Landwirtschaftlichen Marktlehre / Ulrich Koester. Munchen: Verlag Franz Vahlen GmbH. – 2010. – 486 s.
Читати статтю: 13_05_07.pdf