ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43.01
Аграрна політика і реформування

Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності / Лупенко Ю.О., Кропивко М.Ф. // Економіка АПК. - 2013. - № 7 - С. 5

У забезпеченні продовольчої безпеки держави, створенні належного економічного підґрунтя для підвищення добробуту сільських жителів і розвитку сільських територій дійовим шляхом є концентрація і спеціалізація агропромислового виробництва з використанням механізмів інтеграції – кооперації та кластерних форм регіонального співробітництва (в основі яких відносини спільної власності) й корпоратизації (в основі якої відносини власності). У статті висвітлено результати аналізу діяльності трансрегіональних високоінтегрованих корпоративних формувань в агропромисловому виробництві України (агрохолдингів), виконаного групою дослідників Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Досліджено особливості діяльності аграрних холдингових формувань, механізми залучення інвестицій у їх розвиток, чинники конкурентоспроможності, а також їх внесок у продовольче забезпечення країни та розвиток сільських територій. Обґрунтовано пропозиції щодо посилення соціальної спрямованості їхньої діяльності, що пропонуються для широкого обговорення і за його результатами – внесення їх органам влади для прийняття рішень. Табл.: 7. Рис.: 1. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: агрохолдинги, землекористування, інвестиційна діяльність, конкурентоспроможність, соціальна спрямованість

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2013. − №1. − С. 3 - 15.
 2. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. / [О.М. Бородіна, В.М. Геєць, А.О. Гуторов та ін.]; за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи. − НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – С. 19.
 3. Козаченко Л. Ефективна модель оподаткування сбалансує інтереси всіх форм агрогосподарювання [Електронний ресурс] / Л. Козаченко. − Режим доступу: http://ppa.gov.ua/press_center/economic_news/33615/.
 4. Струков В. Украина в сельском хозяйстве как Бразилия 20 лет назад / В. Струков // Инвест-газета ТОП-100 Рейтинг лучших компаний Украины. − 2011. − № 3. − С. 35-36.
 5. Немчук В.П. Стан та тенденції розвитку корпоративних форм організації агропромислового виробництва і заходи з підвищення їх соціальної спрямованості // Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій / В.П. Немчук, П.В. Немчук; за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка. − К.: ННЦ ІАЕ, 2011. − С. 42.
 6. Роль агрохолдингів у соціально-економічному розвитку сільської території [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/.../2010/.../Suderkin.pd. − С 257-263.
 7. Коняхина Наталья. Агрохолдинги Украины: Тенденции сегодняшнего дня / Наталья Коняхина // ИА «АПК – Информ» [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/114460
 8. Великі, аграрні та ефективні [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://agrobiz.com.ua/publications/6-velyki-agrarni-ta-efektyvni
 9. Жук В.М. Стан та розвиток спеціальних режимів оподаткування аграрного бізнесу / В.М. Жук // Фінанси України. – 2011. − № 7. – С. 33-42.
 10. Мокрушин А.А. Проблемы организации системы интраэкономического взаимодействия субъектов агрохолдинговых структур / А.А. Мокрушин // Научный журнал КубГАУ. − 2008. − № 35 (1).
 11. Ничипорук О.Ю. Формування ринкової економіки / О. Ю. Ничипорук: зб. наук. праць. Спец. вип. Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України. – К. : КНЕУ. − 2009. − 788 с.
 12. Новиков В. Управление холдингом в направлении от масштабности к эффективности / В. Новиков [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/strategy/orgstr/holding_to_effect.shtml.
 13. Сазонець І.Л. Податкові преференції для реєстрації холдингових компаній у країнах світу [Електронний ресурс] / І.Л. Сазонець, М.М. Лещенко − Режим доступу: http://gisap.eu/ru/podatkov-preferent.
 14. Тулуш Л.Д. Формування інструментарію прямого оподаткування сільськогосподарських товарів / Л.Д. Тулуш //Облік і фінанси АПК. – 2010. − № 1. – С. 125-131.
 15. Данкевич А.Є. Передумови та основні принципи розвитку агрохолдингів / А.Є. Данкевич // Економіка АПК. − 2011. − № 5. − С. 139-147.
 16. Кропивко М.Ф. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2012. − №3. – С. 3-15.
Читати статтю: 13_07_5-21.pdf