ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 061.27:330.34.1
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект / Шпикуляк О.Г., Курило Л.І., Лузан О.Ю. // Економіка АПК. - 2013. - № 7 - С. 92

Розкрито теоретичні аспекти інституціонального забезпечення формування інтелектуального капіталу та ролі інститутів у цьому процесі. Виділено об’єкти інфраструктурного забезпечення розвитку – поширення інновацій в національній економіці. Інституціональну систему формування інтелектуального капіталу розглянуто як множину різнопланових інститутів, які координують поведінку економічних агентів – суб’єктів набуття цього капіталу. Наголошено на важливості й складності процесу інституціоналізації інтелектуального капіталу, від якості якого залежать перспективи нації у формуванні конкурентних переваг в умовах обмежених ресурсів. Рис.: 2. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: інституціоналізм, інституціональне забезпечення, інститути, інноваційна діяльність, інтелектуальний капітал, інноваційна інфраструктура

Список використаних джерел

 1. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М. : Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 370 с.
 2. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество / Дж. К. Гэлбрейт. – М.: Прогресс, 1999. – 298 с.
 3. Про стан науково-технічної сфери та заходи щодо інноваційного розвитку України: Указ Президента України. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 р. // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 28. – Ст. 2005. – С. 12-16.
 4. Анісімова О.М. Особливості формування інноваційної інфраструктури [Електронний ресурс] / О.М. Анісімова, О.І. Дідченко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2008_2/0655.pdf .
 5. Шпикуляк О.Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: моногр. / О.Г.Шпикуляк – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 396 с.
 6. Шпикуляк О.Г. Інституціоналізація інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки / О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило // Облік і фінанси АПК. − 2010. – № 3. − С. 114–117.
 7. Рысымятов А.З. Институциональные изменения и их роль в построении рыночной экономической системы / А.З. Рысымятов // Научный журнал КубГАУ. − 2007. − № 33(9). – С. 1–16.
 8. Носова О.В. Проблемы формирования институтов рыночной системы / О.В. Носова // Экономический вестник Ростовского госуд. ун.-та. – 2008. – Т. 6. – № 2. – С. 74–81.
 9. Pryor F.L. Market economic systems / Pryor F.L. // Journal of Comparative Economics, Vol. 33, 2005., P 25-46.
 10. Veblen T. The Plase of Science in Modern Civilization and Other Essays / Veblen T. – N.Y.: Huebsch, 1919. – P. 72-73.
 11. Karnevale, A. America and New Economy. San Francisco: Jossey Bass, 1991. – P. 3.
 12. Smith M.K. Social Capital – The encyclopaedia of informal education / Smith M.K. // www.infed.org/biblio/social_capital.htm.
Читати статтю: 13_07_92-98.pdf