ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 347.441.14:338.43
Аграрна політика і реформування

Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці / Кваша С.М. // Економіка АПК. - 2013. - № 8 - С. 12

Запропоновано нове розуміння змісту аграрної політики України, її цілей, принципів, чинників і умов реалізації при прийнятті законопроектів відносно перспективи розвитку галузі до 2020 року. Визначена необхідність прийняття рішень в аграрній політиці України з урахуванням суспільно-політичних і соціально-економічних наслідків не тільки для держави, але і для всіх груп економічних і соціальних інтересів. Здійснено теоретичне обґрунтування необхідності прийняття нових нормативних документів, що стосуються аграрного сектору економіки України, на базі нового методологічного базису, який в суспільно-політичній площині будується на відомих наукових платформах теорії суспільного вибору (Public Choice Theory). Другою важливою і такою, що пропонується для дослідників складовою методологічного базису є соціально-економічна оцінка наслідків прийняття рішень, яка в теоретичному плані базується на теорії добробуту (Welfare economics). Бібліогр.: 12.
Ключові слова: аграрна політика, теорія суспільного вибору (Public Choice Theory), теорія добробуту (Welfare economics), економічні і соціальні цілі груп інтересів в аграрному секторі економіки України

Список використаних джерел

 1. Anderson K. The Standart Welfare Economics of Policies Affecting Trade and the Environment / K. Anderson and R. Blackhurst (eds). The Greening of World Trade Issues, Ann Arbor. – The University of Michigan Press, 1992.
 2. Corden V.W. Trade policy and economic welfare. 2-nd ed.–Clarendon Press,1997.-301p.
 3. Graaf J. De V. Theoretical Welfare economics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1957
 4. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підруч. / В.Г.Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2013. -779 с.
 5. Гальчинський А.С. Начала нової парадигми політичної економії. Постановка проблеми / А.С.Гальчинський // Економічна теорія. – 2012. – №2. –С.5-16.
 6. Кваша С.М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК України: стан, стратегія і тактика розвитку / С.М. Кваша. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2000. – 252 с.
 7. Коденська М.Ю. Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки / М.Ю. Коденська, А.В. Єрємєєва // Економіка АПК. – 2013. – №6. – С. 14-21.
 8. Лобас М.Г. Економічна ідеологія аграрного розвитку України: крок назад, чи вперед – до наукової істини / М.Г. Лобас, Г.А. Орехівський // Агроінком. – 2013. – №1 – 3’2013. – С. 14-19.
 9. Основи аграрної економіки: навч. посіб. / В.П. Галушко, Гвідо Ван Хулєнбрук, О.А. Ковтун та ін. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2012. – 576 с.
 10. Аграрна реформа / П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2009. – №12. – С. 6-21. Виклики і шляхи шляхи агропродовольчого розвитку / Пасхавер Б.Й., Шубравська О.В., Молдован Л.В. та ін., за ред.. Б.Й. Пасхавера. – К.: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2009. – 432 с.
 11. Сільське господарство України: стат. щоріч. за 20011 рік / за заг. кер. Н.С. Власенко. – К.: Держслужба статистики України, 2012. – 386 с.
 12. Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) / В. Геєць, В. Юрчишин, О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України. – 2011. – №12. – С. 4-14.
Читати статтю: 13_08_12-21.pdf