ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.1:338.432(477)
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Формування системи оцінювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України / Шпикуляк О.Г., Тивончук С.О., Тивончук С.В. // Економіка АПК. - 2013. - № 12 - С. 79

Розглянуто методичні підходи та практичні рекомендації щодо формування комплексної системи оцінювання діяльності в аграрному секторі економіки України. Запропонована система оцінювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки включає методичні підходи щодо визначення критеріїв і показників: рівня сформованого наукового середовища аграрного сектору в контексті забезпечення конкурентоспроможної діяльності підприємств галузі на світовому рівні, інтегрованості аграрної науки в міжнародному науковому просторі та рівня технологічного розвитку агропродовольчої сфери в цілому; проходження основних етапів інноваційного процесу: створення інновацій, їхнього поширення, освоєння товаровиробниками; результативності ключових напрямів діяльності наукових установ; інноваційної діяльності аграрних підприємств з урахуванням загальних потреб розвитку агропродовольчої сфери на інноваційних засадах. Значне місце відводиться сутності та специфіці використання інтелектуальної власності в господарській діяльності з економіко-фінансових позицій, найпоширенішим видам комерціалізації інноваційних продуктів і системі оцінювання науково-технологічного інноваційного розвитку в країнах світу. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: ефективність, ефект, інновації, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, інтегральний показник, система

Список використаних джерел

 1. Бузько І.Р. Стратегічне управління інноваціями та інноваційна діяльність підприємства [моногр.] / І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, Г.О. Голубченко. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 176 с.
 2. Володін С.А. Інноваційний розвиток аграрної науки [моногр.] / С.А. Володін. – К.: Вид-во МАУП, 2006. – 400 с.
 3. Гальчинський А. Інноваційна стратегія українських реформ / А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семиноженко. – К.: Знання України, 2002. – 326 с.
 4. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Х.: Константа, 2006. – 272 с.
 5. Гохберг Ю.О. Управління нововведеннями на підприємствах: розвиток сумісних підприємств, інвестиційно-інноваційних процесів та вільні економічні зони : навч. посіб. / Ю.О. Гохберг. – Донецьк, 2001. – 238 с.
 6. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХI веке / П. Друкер. – М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2006. – 236 с.
 7. Эндрю Дж.П. Возврат на инновации. Практическое руководство по управлению инновациями в бизнесе / Дж.П. Эндрю. − М.: Изд-во "Гревцов Паблишер", 2008. − 324 с.
 8. Костевко В.І. Методологічні питання оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства / В.І. Костевко // Вісн. Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. – 2011. – № 698. – С. 66 – 73.
 9. Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: учеб. пособие / Э.И. Крылов, В.М. Власова, И.В. Журавкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 608 с.
 10. Лященко О.В. Проблеми оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства / О.В. Лященко // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 2 (20). – С. 176 – 180.
 11. Малюта Л.Я. Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства // Соціально-економічні проблеми і держава [Електронний ресурс] / Л.Я. Малюта – 2011. – Вип. 1 (4). – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11mlyrpp.pdf.
 12. Орлюк О.П. Право інтелектуальної власності : підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.
 13. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом [моногр.] / Пересада А.А. – К., 2002. – 472 с.
 14. Райзберг Б.А. Экономика и управление / Б.А. Райзберг. – М., 2005. – 284 с.
 15. Товт Т.Й. Методичні підходи до визначення показників ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні / Т.Й. Товт // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.11. – С. 240 – 249.
 16. Шпикуляк О.Г. Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності / О.Г. Шпикуляк [та ін.] // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 109-116.
 17. European Innovation Scoreboard 2003. European Commission, 2003. Nov. 2003.
Читати статтю: 13_12_79-84.pdf