ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2013 рік

Теоретико-методологічні засади інвестиційно-інноваційного зростання і розвитку економіки

Технологічний фактор розвитку національної економіки

Теоретико-практичні аспекти визначення вартості підприємства на основі методу DCF (дисконтування грошових потоків) (англомовна)

Інформаційне забезпечення обліку та контролю нерухомості

Особливості розвитку насіннєвих кластерних формувань зернового підкомплексу

Сучасні тенденції розвитку вітчизняного ринку органічної агропродовольчої продукції

Новий високоекономічний метод сушіння зерна

Інструменти інвестиційної діяльності аграрних підприємств

Ефективність виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах Київської області

Удосконалення механізму мотивації праці в молокопереробних підприємствах

Розвиток агропродовольчого ринку в умовах формування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом

Розвиток та ефективність виробництва сільськогосподарської продукції - сировини для переробки на біопаливо

Інституційні аспекти розвитку підприємницької діяльності на ринку біопалива

Науково-навчально-виробничий комплекс як концепція механізму переходу агропромислового виробництва на інноваційну модель розвитку

Розвиток сільських домогосподарств в умовах трансформації аграрного сектору економіки

Оцінка основних засобів сільського господарства в контексті інформаційного забезпечення обґрунтування державної політики

Розвиток сировинної бази пивоваріння в Україні

Оцінка ефективності виробництва цукрових буряків із використанням базисних виробничих функцій

Державні фінанси та їх вплив на соціально-економічне становище України

Методи казначейського обслуговування та їх застосування для фінансування аграрних підприємств

Стан інвестиційного процесу та його особливості в аграрному секторі економіки Закарпаття

Удосконалення порядку відображення інформації про складові власного капіталу у фінансовій звітності

Удосконалення організації управління збутом продукції в агропідприємстві

Класифікація сільських територій у контексті формування пріоритетів їх розвитку: регіональні акценти

Методи наукових досліджень в аграрній економіці

Господарсько-економічні передумови запровадження геномної оцінки тварин у молочному скотарстві

Актуальні проблеми розвитку молокопродуктового підкомплексу України

Теоретична сутність соціально-виробничої системи зайнятості населення

Екологічне сільське господарство Польщі: тенденції розвитку, система контролю та сертифікації

Вплив логістики на розвиток молокопереробної промисловості України

Стан виробництва й переробки молока та молочних продуктів у сучасних умовах

Ефективність виробництва та використання органічних добрив, виготовлених із відходів птахофабрик і тваринницьких комплексів

Теоретико-методичні аспекти формування і регулювання плодоовочевого ринку

Формування витрат виробництва з урахуванням вартості основних фондів та амортизаційної політики в аграрному секторі економіки

Оптимізація каналів просування виробниками зерна на світовий ринок

Вигоди та проблеми експорту зерна з України

Інтеграція товарних селянських господарств у ринкову систему функціонування аграрного сектору: загальні засади та першочергові кроки

Ефективність використання зернобобових культур у польових сівозмінах як попередника

Наукове обґрунтування програми розвитку в Україні горіхоплідного виробництва

Організаційно-економічні передумови розвитку органічного кормовиробництва в Україні

Соціально-економічний розвиток малих підприємств регіону

Електронні торговельні майданчики як механізм збуту надлишків сільськогосподарської продукції особистих селянських господарств

Виробництво та експорт зерна в Україні

Особливості інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки Закарпаття

Фінансова підтримка екологічного сільгоспвиробництва в країнах Європейського Союзу

Напрями удосконалення організації облікового відображення оплати праці в регістрах журнально-ордерної форми

Ринок і стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств

Природно-ресурсний потенціал розвитку агропромислового виробництва України

Перспективи міждержавної співпраці в агропродовольчій сфері

Макроекономічна політика Росії: проблеми і рішення

Сторінки