ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 33:631.22
Сторінка молодого науковця

Економічна сутність поняття сталого розвитку фермерського господарства / Гарбар В.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 136

Проблема забезпечення сталого розвитку має загальнопланетарний характер і вирізняється особливостями її розв’язання в окремих сферах і сегментах суспільних відносин. Заходи щодо розв’язання цієї проблеми в умовах багатоукладної економіки сільського господарства мають ґрунтуватися на економічній сутності поняття сталого розвитку та особливостях його забезпечення у фермерських господарствах Забезпечення сталого розвитку фермерських господарств є важливим національним завданням, розв’язання якого дасть змогу збільшити виробництво сільськогосподарської продукції, поповнити ринки продуктами харчування і тим самим зробити вагомий внесок у розв’язання національної продовольчої проблеми. Розвиток фермерських господарств у довготривалому періоді має циклічний характер, за якого процеси сталого розвитку набувають ознак хвилеподібності. Оскільки не можна постійно забезпечувати високі темпи розширеного відтворення у фермерських господарствах без підтримки ззовні, нині їм потрібний поштовх. Його доцільно здійснити на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку господарств у процесі формування економіки шостого технологічного укладу. Цей етап прискорення розвитку має здійснюватися на основі нанотехнологій, біотехнологій, генної інженерії та молекулярної біології, впровадження яких сприятиме підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва. Під сталим розвитком фермерських господарств слід розуміти такий розвиток, за якого в більшості з них відбувається відтворення виробництва і збуту продукції, ресурсів, капіталу та економічних відносин, що у тривалому періоді забезпечать конкурентоспроможність продукції, їхню активну операційну, інвестиційну й іншу діяльність та окупність витрат. Рис.: 2. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: сталий розвиток, фермерські господарства, шостий технологічний уклад, тип відтворення, сектор, економіка

Список використаних джерел

 1. Багров Н.В. Региональная геополитика устойчивого развития / Н.В. Багров. – К.: Лыбидь, 2002. – 256 c.
 2. Борщук Є.М. Основи теорії стійкого розвитку еколого-економічних систем: моногр. / Є.М. Борщук. – Львів: Растр – 7. – 2007. – С.8 – 15.
 3. Буркинский Б.В. Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития ∕ Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов, С.К. Харичков. – Одеса: Фенікс, 2005. –576 с.
 4. Герасимчук З.В. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону: моногр. / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович. – Луцьк: ЛДТУ, 2002. – 248 с.
 5. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: – Т.4. – М.: Рус. яз., 1989 – 1991. – 684 с.
 6. Данилишин Б.М. Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений. / Б.М. Данилишин, Л.Б. Шостак. – К.: СОПС Украины НАНУ, 1999. – 368 с.
 7. Данилов-Данильян В.И. Устойчивое развитие – будущее Российской Федерации / В.И. Данилов-Данильян // Россия на пути к устойчивому развитию. – М., 1996. – С. 5.
 8. Концепція сталого розвитку України // Світ. – 1997. − №12. – С. 5 – 7.
 9. Мельник Ю.Ф. Аграрна політика обов’язково має спиратися на ґрунтовний аналіз, прогноз і план дій / Ю.Ф. Мельник // Пропозиція. – 2006. − №1. – С.8 – 11.
 10. Мочерний С.В. Економічна теорія: підруч. / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 856 с.
 11. Оксанич Н.И. Экономическая устойчивость сельскохозяйственных организаций: автореф. дис. на соиск. ученой степени д-ра экон. наук: / Н.И. Оксанич. – М., 2007. – 48 с.
 12. Основи стійкого розвитку: навч. посіб.; за ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: Університетська книга, 2005. – 654 с.
 13. Поліщук В.Г. Понятійно-категоріальний апарат стимулювання сталого розвитку регіону [Електронний ресурс] / В.Г. Поліщук. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/.../168-174.pdf.
 14. Прадун В.П. Економіко-екологічні основи сталого розвитку регіональних агропромислових комплексів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук ∕ В.П. Прадун. – К., 2005. – 38 с.
 15. Прокопенко К.О. Малі аграрні підприємства в аграрному секторі України / К.О. Прокопенко // Економіка АПК. – 2012. − №4. – С. 99 – 104.
 16. Руснак А.В. Проблеми забезпечення сталого розвитку сільських територій / А.В. Руснак // Таврійський науковий вісник. – 2011. − №75. – С. 17 – 22.
 17. Саблук П.Т. Основні напрями розроблення стратегії розвитку агропромислового комплексу в Україні / П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2004. − № 12. – С. 3 – 15.
 18. Трегобчук В.М. Про довгострокову стратегію сталого розвитку агропромислового комплексу / В.М. Трегобчук, Б.Й. Пасхавер, А.Е. Юзефович та ін. // Економіка АПК. – 2005. − №7.− С. 3 – 11.
 19. Федотова М.А. Как оценить финансовую устойчивость предприятия / М.А. Федотова // Финансы. − 1995. − №6. – С. 13 – 16.
 20. Шубравська О.В. Сталий розвиток агропродовольчої системи України: моногр. / О. В. Шубравська. – К.: Ін-т економіки НАН України, 2002. – 204 с.
 21. Adamowicz M. Rola polityki agrarnej w zrownowazonym rozwoju obszarow wiejskich / M. Adamowicz // Roczniki naukowe SERIA. – 2000. – T.2, z.1. – S.78.
 22. Agricultural Fact Book 2001 – 2002 // usda.gov / factbook / chapter 3.htm.
 23. Indicators of sustainable development: guidelines and methodologies. – New York: UN, 2001. – 320 p.
 24. Merriam−Webster’s collegiate dictionary. – 10th. ed. Springfield, Mass: Merriam−Webster, 1999. – 1559 p.
Читати статтю: 14_01_136-141.pdf
Читати переклад статті: 1401harbar.pdf