ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:664.121
Економіка агропромислового виробництва

Цукробуряковий підкомплекс України: напрями стабілізації та індикатори розвитку до 2020 року / Бондар В.С., Фурса А.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 20

Проаналізовано сучасні тенденції розвитку цукробурякового підкомлексу України, з’ясовано основні причини виникнення нестабільності в галузі. Визначено основні програмні заходи щодо стабілізації та врегулювання цукробурякового виробництва. Удосконалено напрями забезпечення стабілізації й ефективного розвитку на основі реструктуризації і поєднання (диверсифікації) виробництва цукру з виробництвом біоетанолу, біогазу та інших продуктів переробки цукрових буряків, інтенсифікації й технічного переоснащення виробництва шляхом залучення інвестицій та інновацій, відновлення позицій вітчизняного товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому ринках цукру, досягнення показників розвитку, які б відповідали аналогічним показникам розвинутих країн. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності цукробурякового виробництва для забезпечення конкурентоспроможності продукції та поступового нарощування експорту цукру. Табл.: 10. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: цукробуряковий підкомплекс, біоадаптивна технологія, стабілізація, диверсифікація, інтенсифікація, реструктуризація, біоетанол, біогаз, рентабельність виробництва

Список використаних джерел

 1. Варченко О.М. Досвід активізації інноваційних процесів бурякоцукрової галузі Великобританії та його адаптація в Україні / О.М. Варченко // Агроном. – 2009. – № 3. – С. 160-163.
 2. Варченко О.М. Економічний механізм регулювання ринку біопалива у провідних країнах світу / О.М. Варченко, К.В. Слупян // Вісн. аграр. науки. – 2009. – №11. – С. 62–66.
 3. Заец А.С. Сахарная промышленность в Украине : становление, развитие, реструктуризация / А.С. Заец. – К. : Наук. думка, 2001. – 328 с.
 4. Заєць О.С. Ринок цукру в Україні : проблеми створення, функціонування та розвитку / О.С. Заєць. – К. : Наук. думка, 1999. – 388 с.
 5. Коденська М.Ю. Тенденції розвитку і напрями активізації інвестування цукробурякового виробництва / М. Ю. Коденська // Економіка АПК. – 2010. – № 2. – С. 74–78.
 6. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічне удосконалення роботи цукробурякового підкомплексу України / В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Ярчук // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 3–8.
 7. Стасіневич С. Світовий досвід реструктуризації цукробурякової галузі – уроки для України / С. Стасіневич // Наук. вісн. Національного аграрного університету. – 2007. – № 110, Ч. 1. – С. 79–84.
 8. Стасіневич С.А. Визначення обсягів економічно доцільного виробництва біоетанолу із різних видів агропродукції / С.А. Стасіневич // Економіка АПК. – 2010. – № 6. – С. 39–42.
 9. Ушачев И.Г. Научное обеспечение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. / И.Г. Ушачев // Економіка АПК. – 2013. – № 6. – С. 68–77.
 10. Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи розвитку: [моногр.] / [П.Т. Саблук, М.Ю. Коденська, В.І. Власов та ін.] ; за ред. акад. П.Т. Саблука, проф. М.Ю. Коденської. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 390 с.
 11. Цукрові буряки (Вирощування, збирання, зберігання) / [Д. Шпаар, Д. Дрегер, С. Каленська та ін.] ; під. заг. ред. Д. Шпаара. – [5-те вид.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 340 с.
 12. Шпичак О.М. Економічні механізми державного регулювання ринків сільськогосподарської продукції та її проблеми / О.М. Шпичак // Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 150-155.
 13. Latacz-Lohmann U. Fit für die Zukunft durch Kooperation? / U. Latacz-Lohmann // Zuckerrübe. – 2006. – № 3. – Р. 127-129.
 14. Hölzmann H.J. Zuckermarktreform, was nun? / H.J. Hölzmann // Zuckerrübe. - 2006. - № 1. – Р. 20-23.
Читати статтю: 14_01_20-29.pdf