ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.674.6:631.559
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Крапельне зрошення як інноваційний фактор забезпечення високих врожаїв / Калетнік Г.М. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 65

За результатами теоретичних і практичних досліджень у статті висвітлюються важливі проблеми сьогодення для людської цивілізації. Наводиться теоретичне обґрунтування труднощів у забезпеченні природними ресурсами потреб людини. На прикладі досвіду Сіньцзянської Корпорації (КНР) у застосуванні новітніх технологій крапельного зрошення обґрунтовується можливість раціонального й ефективного використання ресурсів води для потреб рослинного і тваринного світу. Особливу увагу приділено необхідності використання висвітленого досвіду для вирощування сільськогосподарських культур в Україні. Розглянуто теоретико-методичні та практичні засади й окреслено можливості застосування інноваційних технологій при веденні сільськогосподарської діяльності, зокрема забезпечення виробництва рослинницької продукції вологою. Проаналізовано причини неефективності організаційно-економічного механізму розвитку зрошувального землеробства в Україні, перш за все у південному регіоні. Здійснено проекцію досвіду Китаю щодо застосування крапельного зрошення, а також визначено перспективні можливості його впровадження в національному господарському комплексі України. Табл.: 1. Рис.: 4. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: гірська вода, населення планети Земля, виробничо-будівельна корпорація, крапельний полив, посіви кукурудзи, сільськогосподарське виробництво, рослинництво

Список використаних джерел

 1. Авдеев Ю.И. Рекомендации по возделыванию сельскохозяйственных культур при капельном орошении / Ю.И. Авдеев. – М.: Изд-во МСХ РФ, 2003. – 46 с.
 2. Аристотель. Сочинения в четырех томах. – М., 1981, Т. 3. – С. 468.
 3. Голубець М.А. Кілька постулатів академіка В.І. Вернадського як заповіт всесвітньому людству на ХХI століття (з погляду еколога) / М.А. Голубець // Вісник Нац. акад. наук України. – 2012. – № 10. – С. 13.
 4. Григоров М.С. Водосберегающие технологии выращивания сельскохозяйственных культур / М.С. Григоров. – Волгоград: ВГСХА, 2001. – 170 с.
 5. Демченко Н.П. Резервы повышения эффективности орошаемого земледелия юга Украины / Н.П. Демченко. – К.: Урожай, 1989. – 216 с.
 6. Панасюк Б.Я. Можливості природи і потреби людини / Б.Я. Панасюк // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 9. – С. 79.
 7. Паньків З.П. Земельні ресурси : навч. посіб. / Паньків З.П. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 272.
 8. Писаренко В.А. Рекомендації з режимів зрошення сільськогосподарських культур в Херсонській області / В.А. Писаренко, С.В. Коковіхін, П.В. Писаренко. – Х.: Айлант, 2005. – 20 с.
 9. Ромащенко М.І. Мікрозрошення сільськогосподарських культур / М.І. Ромащенко, В.М. Корюненко, А.Т. Калєніков та ін. // Меліорація і водне господарство. – 2004. – Вип. 90. – С. 63-86.
 10. Ромащенко М.І. Технології вирощування овочевих культур при крапельному зрошенні в умовах Запорізької області (рекомендації) / М.І. Ромащенко, В.М. Корюненко, С.А. Балюк та ін. ; за ред. акад. УААН Ромащенка М.І. – К., 2003. – 124 с.
 11. Рябков С.В. Обґрунтування технології мікрозрошення розсадника та саду мінералізованими водами в умовах півдня Одеської області : автореф. дис. ... к.с.-г.н.: спец. 06.01.02 „Сільськогосподарські меліорації” / С.В. Рябков. – К., 2005. – 20 с.
 12. Советский энциклопедический словарь. – М., 1989. – С. 1385.
Читати статтю: 14_01_65-74.pdf