ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституціоналізація корпоративних процесів в аграрній сфері / Загурський О.М. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 79

Досліджено сутність явища «корпоративізм», виявлено проблеми його подальшого інституціонального розвитку в аграрному секторі України. Визначено, що інституціональні основи корпоративізму ґрунтуються на наявності відповідної соціальної структури суспільства й певних моделях поведінки економічних агентів, зокрема, щодо захисту їхніх власних професійних прав. Розглянуто проблеми інституціоналізації корпоративних структур та інституціональні обмеження, що стримують процеси їхнього розвитку в аграрному секторі України. Досліджено причини утворення корпоративних структур в аграрному секторі, їхні переваги й недоліки. Розглянуто ідею креативного корпоративізму, що вимагає синтезу нових знань, які забезпечують розвиток контрактних відносин між людьми, передусім, крізь призму взаємовигідного обміну. Запропоновано нові інституціональні моделі створення корпоративних структур «знизу», засновниками якого виступатимуть жителі сільської місцевості. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: аграрний сектор, агрохолдинг, інституціональні трансформації, капіталізація, корпоративізм, корпоративні структури

Список використаних джерел

 1. Бородіна О.М. Інституційний розвиток сільського господарства та села України і Росії та його гармонізація з європейською політичною практикою/ О.М. Бородіна // Економіка України. – 2012. – № 11. – С. 48-61.
 2. Борщ А.Г. Фінансові аспекти організації діяльності вітчизняних агрохолдингів / А.Г. Борщ // Зб. наук. праць Таврійського держ. агротехнол. ун-ту (економічні науки); за ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська друкарня «Люкс», 2012. – № 2 (18). – Т. 1.– С. 42-49.
 3. Гончар В.М. Корпоративізм як модель взаємодії держави і громадянського суспільства: автореф. дис. … канд. політ. наук: спец. 23.00.02 / В.М. Гончар. – К., 2009. – 24 с.
 4. Дем’яненко С.І. Агрохолдинги в Україні: добре чи погано? [Електронний ресурс] / С.І. Дем’яненко. – К. : Ін-т економічних досліджень та політ. консультацій, 2008. – Режим доступу: http://ierpc.org/.
 5. Еремеев В. Перспектива государственно-корпоративного управления в сельском хозяйстве / В. Еремеев // Экономист. – 2012. – № 4. – С. 83-87.
 6. Кремень В. Приреченість на корпоративізм? / В. Кремень, В. Ткаченко // Політичний менеджмент. – 2007. – № 6 – С. 3-21.
 7. Методичні матеріали для інформаційно-консультаційної підтримки об’єктів інноваційної інфраструктури та забезпечення їх взаємодії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dknii.gov.ua/2010-09-09-12-22-00/2010-09-09-12-25-43/235-2010-12-07-11-34-29.
 8. Радєва М.М. Концепція інституційного розвитку корпоративного сектора економіки України / М.М. Радєва // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-виробн. журнал. – Хмельницький, 2012. – №11. – С. 3-8.
 9. Самоопределение России. Аналитический доклад по проекту «Россия в формирующейся глобальной системе» / Г.Х. Шахназаров, К.Н. Брутенц, А.А. Галкин, Ю.А. Красин, В.А. Медведев и др. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uct.kiev.ua/~sofi/pf2/shakhn.htm.
 10. Супрун Н.А. Інституціональні чинники та бар’єри розвитку корпоративного управління на постприватизаційному етапі / Н. А. Супрун // Економіка і регіон. – 2009. – № 2 (21). – С. 76-80.
 11. Шмиттер Ф. Неокорпоративизм / Ф. Шмиттер // Политические исследования. Полис. – 1997. – № 2. – С. 14-22.
 12. Сhalmers, D.A. Corporatism and comparative politics / D.A. Chalmers // New Directions in comparative politics. Edited by H.Wiarda. – 1991. – C. 59-81.
 13. Grant, W. The Political Economy of Corporatism / W. Grant. – N.Y.: St. Mary's. Press, 1985 – 274 р.
 14. Lehmbruch, G. Consociational Democracy, Class Conflict and the New Corporatism / G. Lehmbruch // Trends toward corporatist intermediation. – 1979. – Р. 53-61.
 15. Lehmbruch, G. Patterns of corporatist policy making / G. Lehmbruch, F. Schmitter. – Beverly Hills : SAGE Publications, 1982. – 292 р.
 16. Meyer, John W. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony / John W. Meyer, B. Rowan // American Journal of Sociology, Vol. 83, No. 2 (Sep., 1977). – Р. 340-363.
 17. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage/ P. Hall, D. Soskice. – N.Y., Oxford: Oxford University Press, 2001. – 540 p.
 18. Williamson, P.J. Corporatism in perspective: an introductory guide to corporatist theory / P.J. Williamson. – London: SAGE Publications, 1989.– 272 р.
Читати статтю: 14_01_79-84.pdf
Читати переклад статті: 1401zahurskyi.pdf