ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.516.2(083.71):63
Проблеми економічної теорії

Теоретичні основи обґрунтування дефініції «ринок сільськогосподарської продукції» / Павленчик Н.Ф. // Економіка АПК. - 2014. - № 1 - С. 85

Висвітлено теоретичні основи походження та сутність економічної категорії “ринок” як підґрунтя ринку сільськогосподарської продукції. Узагальнено погляди й методичні підходи вчених до розуміння та трактування понять “аграрний ринок”, “агропромисловий ринок” і “ринок сільськогосподарської продукції”. Охарактеризовано специфіку генезису “аграрний ринок”, аргументовано його рівнозначність із поняттям “ринок сільськогосподарської продукції”. Розкрито процес виробництва як основний сегмент ринку сільськогосподарської продукції через технологічну специфічність і схематично показано функціональну послідовність виконання виробничої функції, одержання готової продукції та просування її до споживача. Все це слугувало обґрунтуванням доцільності виділення в окремий формат і вживання поняття “ринок сільськогосподарської продукції” як економічної категорії. Запропоновано авторське трактування й наведено модель парадигми ринку сільськогосподарської продукції в розрізі окремих сегментів та означено чинники, які зумовлюють його виокремлення. Рис.: 2. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: аграрний ринок, ринок сільськогосподарської продукції, виробники, споживачі, товарорух, економічні відносини, взаємозв’язки

Список використаних джерел

 1. Аграрна реформа в Україні / [П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко та ін.] ; за ред. П.І. Гайдуцького. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.
 2. Андрійчук В.Г. Внутрішня будова ринку сільськогосподарської продукції : теоретико-методологічний аспект / В.Г. Андрійчук // Формування та розвиток аграрного ринку : матеріали Шостих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників. – К., 2004. – С. 66 – 76.
 3. Бондар О.С. Економічні умови функціонування регіонального аграрного ринку / О.С. Бондар // Економіка АПК. – 2003. – № 8. – С. 133 – 137.
 4. Економічна енциклопедія: у 3 т. ; редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Вид. центр “Академія”, 2000 – 2001.
 5. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб.; під ред. І.В. Сороки. – К.: НМЦВО МОН України, НВФ “Студцентр”, 2002. – 608 с.
 6. Коваленко Ю.С. Наукові засади та основні тенденції формування аграрного ринку в Україні / Ю.С. Коваленко // Економіка АПК. – 2004. – № 3. – С. 19 – 29.
 7. Левківська Л.М. Теоретичні засади формування інфраструктури аграрного ринку / Л.М. Левківська // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту : Економіка АПК. – 2002. – № 9. – С. 415 – 420.
 8. Лупенко Ю. Про наукову діяльність Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” у 2012 році та завдання на перспективу / Ю. Лупенко // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 16 – 24.
 9. Малік М.Й. Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 169 – 176.
 10. Мочерний С.В. Економічна теорія : посіб. / С.В. Мочерний. – К. : Вид. центр „Академія“, 2003. – 656 с.
 11. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2004. – № 49.
 12. Семюелсон П. Мікроекономіка / П. Семюелсон, А. Нордгауз, Д. Вільям ; пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 676 с.
 13. Словник іншомовних слів; за ред. О.С. Мельничука. – К. : Гол. ред. Української Радянської енциклопедії, 1977. – 776 с.
 14. Сучасний тлумачний словник української мови : 50000 слів; за заг. ред. В. В. Дубічинського. – Х. : ШКОЛА, 2006. – 832 с.
 15. Шаповал П.Д. Ринкова інфраструктура сільськогосподарського регіону як об’єкт державного регулювання / П.Д. Шаповал // Статистика України. – 2002. – № 3. – С. 4 – 7.
 16. Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку : навч. посіб. / О.М. Шканова. – К. : МАУП, 2004. – 180 с.
 17. Електронний ресурс : http://dictionary-economics.ru/word.
 18. Електронний ресурс : http://poiskslov.com/word.
 19. Електронний ресурс : planetadisser.com/see/dis_128151.
 20. Makro i mikroekonomia: podstavove problemy / рod red. naukowa St. Mrciniaka. – Warszawa, 2002. – 595 s.
 21. Podstawy ekonomii / рod. red nauk R. Milewski. – Warszawa : PWN, 1998. – 682 s.
Читати статтю: 14_01_85-92.pdf
Читати переклад статті: 1401pavlenchyk.pdf