ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.5:330.138
Ціноутворення та цінова політика

Розвиток теорії вартості та ціноутворення / Фірсов Є.О. // Економіка АПК. - 2014. - № 3 - С. 42

Розглядаються особливості, достоїнства, недоліки і можливості подальшого використання теорії вартості товарів. Сутність вартості вбачається у створенні нових корисних властивостей продуктів (безпосередньо не створених природою) і в забезпеченні постійного поновлення виробництва. Основним джерелом вартості є величина суспільно необхідних затрат живої й уречевленої праці, а додатковим - психологічна оцінка товаровиробниками та покупцями значення корисних властивостей товарів у сфері обігу в умовах порушення рівноваги між попитом і пропозицією. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліограф.: 14.
Ключові слова: ціноутворення, вартість товарів, теорії вартості, виробництво, товари, попит, пропозиція

Список використаних джерел

 1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) [Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т. та ін]; за ред. М.В.Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М.Федорова.- К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2011. – 1008 с.
 2. Аникин А.В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей экономистов до Маркса 3-е изд. / А.В. Аникин. – М.: Политиздат, 1979. – 366 с.
 3. Кенэ Франсуа. Избранные экономические произведения / Франсуа Кенэ. – М.: Изд. соц.- экон. лит-ры, 1960. – 560 с.
 4. Макконнелл К.Р. «Экономикс: принципы, проблемы и политика»; пер.с англ.11-го изд. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 786 с.
 5. Маркс Карл. Капитал. – Т.1 / К. Маркс. – М.: Госполитиздат, 1949. – 794 с.
 6. Маркс Карл. Капитал. Теории прибавочной стоимости: т. IV, ч. I / К. Маркс. – М.: Госполитиздат, 1955. – 440 с.
 7. Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: Изд. «Прогресс» Универс, 1993. – Т.1. – 415 с.
 8. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – М.: Прогресс, 1993. – Т. 2. – 310 с.
 9. Психология. Учебник для экономических вузов; под. ред. проф. В.Н. Дружинина. – СПБ.: Питер, 2000. – 672 с.
 10. Саблук П.Т. Ціновий фактор у розвитку сільськогосподарського виробництва / П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 3-9.
 11. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Изд. соц. – экон. лит-ры, 1962. – 684 с.
 12. Фирсов Е.А. К вопросу о теории стоимости и ценообразования / Е.А. Фирсов // Экономика АПК. – 2011. – №3. – С. 38-44; О некоторых вопросах теории стоимости и ценообразования. – Экономика АПК. – 2012. –№ 10. – С. 63-70.
 13. Харт М.Х. Сто великих людей / М.Х. Харт. – М.: «Вече», 1998. – 538 с.
 14. Шпичак О.М. Теоретико–методологічний аспект ціноутворення на сільськогосподарську продукцію / О.М. Шпичак // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 3-10.
Читати статтю: 14_03_42-49.pdf