ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436(477)
Аграрний менеджмент і підприємництво

Оцінка результативності функціонування підприємств агропродовольчого ринку з урахуванням синергетичного ефекту / Одінцов О.М. // Економіка АПК. - 2014. - № 3 - С. 65

Критерієм ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств є синергетичний ефект, який виникає в результаті формування територіально-галузевих полюсів зростання виробництва на локалізованих горизонтальних ринках однорідної сільськогосподарської продукції. Горизонтальна інтеграція сприяє появі на ринку підприємства-лідера, який спроможний впливати на ринкову ціну і тримати під своїм контролем значну частину ринку однорідної продукції, даючи можливість співпрацювати з ним підприємствам середнього й малого бізнесу. Своїм впливом на пропозицію та ціну продукції підприємства-лідери розширюють території полюсів зростання обсягу виробництва сільськогосподарської продукції з низькими витратами і довгостроковими прибутками, створюючи умови для формування агропромислових кластерів. Застосування методики виявлення синергетичного ефекту діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах горизонтальної інтеграції дає можливість визначати рівень ефективності їх спільної діяльності та прогнозувати напрями поглиблення інтеграційних процесів розвитку агропродовольчого ринку. Табл.: 1. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: синергетичний ефект, інтеграція, кластер, стратегічна взаємодія, агропродовольчий ринок, трансакційні витрати

Список використаних джерел

 1. Економічний енциклопедичний словник. У 2 т.; ред. С.В. Мочерний. – Львів: Світ, 2006. – Т. 2. – 568 с.
 2. Уильямсон О.И. Вертикальная интеграция производства: Соображе­ния по поводу неудач рынка; пер. с англ. // Теория фирмы; под. ред. В.М. Галь­перина. – СПб.: Экономическая школа, 1995. – С. 33–55.
 3. Buckly P., Casson M. The Economic Theory of the multinational ente­prise. – London: Macmillan, 1985.
 4. Prahalad C. and Hamel G. The Core Competence of the Comporation. – Harvard Business Revieu, May-June 1990. – P. 79–91.
 5. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты / Р.Х. Холл. – СПб.: Питер, 2001.
 6. Ансофф И. Стратегическое управление; пер. с англ. / И. Ансофф. Науч. ред. и автор предисловия Л.И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 520 с.
 7. Кемпбелл Э.Б. Стратегический синергизм / Э.Б. Кемпбелл, С. Лачс. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 416 с.
 8. Алексеев С. Оценка эффекта интеграции / С. Алексеев // Управление компанией. – 2005. – № 7. – С. 49–51.
 9. Гребешкова О.М. Проблеми виявлення та оцінки синергійного ефе­кту стратегічної взаємодії підприємств / О.М. Гребешкова // Економіка під­приємства: теорія та практика: зб. матер. II Міжнар. наук. практ. конф. 13-4 бе­рез. 2008 р. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 22–24.
 10. Мельник Л.Г. Основы самоорганизации экономических систем. Ч. 2 / Л.Г. Мельник // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 4. – С. 15–26.
 11. Шевцова Г.З. Концептуально-методологічні основи синергетичного менеджменту підприємств. Модель цілеполягання / Г.З. Шевцова // Марке­тинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3. – Т. 1. – С. 159–166.
 12. Скоч А.В. Синергетический эффект кластерообразующих инвестиций: методы количественной и качественной оценки / А.В. Скоч // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 3. – С. 23–30.
 13. Алтухова Н. Механізм внутрішньої взаємодії у виробничих кластерах / Н. Алтухова // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 1 (30). – С. 102–106.
 14. Якимова Л.В. Оценка эффективности интегрированных структур горизонтального типа в агропромышленном комплексе / Л.В. Якимова // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2012. – №4 (32). – С. 81–83.
 15. Державна цільова програма розвитку українського села до 2015 року. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.09. 2007 р. № 1158.
 16. Porter Michael E. The Competitive Advantage of Nations. – New York; Free Press, 1990. – 855 p.
 17. Филипп Котлер. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – СПб.: – АО "Коруна, АО ЗТ и " Латера Плюс", 1994. – С. 336–338.
 18. Одінцов О.М. Прогнозування просторового розміщення кластерної організації агропромислового виробництва / О.М. Одінцов // «БІЗНЕС ІНФОРМ». – 2011. – № 12. – С. 42–45.
 19. Одінцов О.М. Економіко-статистична оцінка зрілості умов форму­вання кластерної системи підприємств АПК / О.М. Одінцов // «БІЗНЕС ІНФОРМ». – 2012. – № 4. – С. 122–126.
 20. История экономической мысли; под ред. В.В. Крутова, Е.В. Балаховой. – СПб.: Питер, 2008.
 21. Піндайк Роберт С. Мікроекономіка / Роберт С Піндайк, Даніел Л. Рубінфельд; пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К.: Основи, 1996. – С. 392–398.
Читати статтю: 14_03_65-71.pdf
Читати переклад статті: 1403odintsov.pdf