ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436:339.562/564
Зовнішньоекономічні відносини

Перспективи експорту продукції сільського господарства і харчової промисловості України / Нелеп В.М., Висоцька О.М. // Економіка АПК. - 2014. - № 3 - С. 72

На основі порівняння рівня і структури експорту продукції агропродовольчого комплексу України з чотирма країнами (США, Нідерланди, Франція та Аргентина), що входять до десяти країн із найбільшим обсягом експорту цієї продукції, обґрунтовано перспективи виробництва та експорту продукції сільського господарства та харчової промисловості України. Особливу увагу приділено удосконаленню структури експорту, розширенню асортименту, збільшенню експорту органічної продукції і продукції глибокої переробки з високою доданою вартістю, розв’язанню проблеми імпортозаміщення за рахунок відродження цілого ряду галузей сільського господарства (льонарства, коноплярства, хмелярства, тютюнництва, вівчарства, шовківництва, молочного і м’ясного скотарства), пов’язаними з ними промисловими галузями первинної переробки і текстильної промисловості. Табл.: 6. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: експорт, імпорт, структура, перспективи, продукція агропродовольчого комплексу України, США, Нідерландів, Франції, Аргентини

Список використаних джерел

 1. Геєць В.М. Можливості і застереження щодо наслідків уведення в дію положень угоди про асоціацію між ЄС та Україною: наук. доп. НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув.» / В.М. Геєць, Т.О. Осташко, В.О. Точилін. – К., 2013. – 98 с.
 2. Губенко В.І. Стан і проблеми забезпечення розвитку виробництва та експорту продукції АПК в умовах СОТ / В. І. Губенко // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 70-73.
 3. Діброва А.Д. Основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією / А.Д. Діброва, О.В. Одосій // Економіка АПК. – 2012. – №2. – С.95-102
 4. Зовнішня торгівля України : [стат. збірник] / [Відп. за вип. А.О. Фризоренко]. – Державна служба статистики України. – К., 2013. – 98 с.
 5. Кваша С.М. Експорт та імпорт продукції аграрного сектору України: стан і тенденції / С.М. Кваша, В.І. Власов, Н.В. Кривенко. – К.: Ін-т аграр. економіки, 2013. – 82 с.
 6. Нелеп В.М. Земля України і здоров'я нації / В.М. Нелеп, А.В. Бойко // Економіка АПК. – 2011. – №1. – С. 20-27.
 7. Нелеп В.М. Оцінка експортних можливостей агропродовольчого комплексу України / В.М. Нелеп // Економіка України. – 2011. – №9. – С. 54-63.
 8. Осташко Т.О. Перспективи та ризики у торгівлі сільськогосподарськими товарами з країнами єдиного економічного простору / Т.О. Осташко // Економіка і прогнозування. – 2012. – №1. – С. 132-142.
 9. Сільське господарство України за 2012 р. : [стат. збірник] / [За ред. Н.С. Власенка, відп. за вип. О. М. Прокопенко]. – Державна служба статистики України. – К., 2013. – 402 с.
 10. Detailed food and agricultural trade data [Elecronic source]. - Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2013. – http://faostat.fao.org/site/535/default.aspx#ancor
 11. World Trade Report 2013. Factors shaping the future of world trade [Elecronic source]. – http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr13_e.htm.
Читати статтю: 14_03_72-78.pdf