ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.164.23:330.322:330.341.1
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституційна платформа підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України / Федун І.Л. // Економіка АПК. - 2014. - № 3 - С. 79

Розглянуто теоретичні та методологічні положення формування інституційної платформи підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України й розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення ефективної взаємодії її складових з урахуванням особливостей і тенденцій розвитку агропромислового виробництва. Світовий досвід становлення агротехнологічного ринку в розвинутих країнах показує, що основним елементом державної політики в агропромисловому виробництві є створення та стратегічний розвиток кластерних структур, які є основним джерелом впровадження високих екологобезпечних і енергозберігаючих агротехнологій у виробничий процес. Державна підтримка має здійснюватися у напрямі створення інноваційної інфраструктури, яка забезпечила б ефективне державно-приватне партнерство та необхідний баланс ресурсів інноваційних агропромислових підприємств. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: агропромислове виробництво, інституційна платформа, інноваційно-інвестиційна діяльність, інноваційна інфраструктура, інституційне середовище, інноваційний розвиток

Список використаних джерел

 1. Алєксєєнко Л.М. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок / Л.М. Алєксєєнко, В.М. Алєксєєнко, А.І. Юркевич. – К.: Вид. будинок „Максимум”, 2000. – С. 96.
 2. Бутенко О. И. Инфраструктурные компоненты инновационной модели экономики / О.И. Бутенко, Е.В. Лазарева // Экономика и прогнозирование.– 2008.– № 4.– С. 69–81.
 3. Говард К. Принципы экономики свободной рыночной системы / К. Говард, Г. Журавлева. – М.: Златоуст, 1995. – С. 96.
 4. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002 року № 40-ІУ // Відом. Верхов. Ради України (ВВР). – 2002. – № 36. – Ст. 266.
 5. Інвестиційний рейтинг регіонів України // Економічне Есе. Вип. 2 (13).  К., 2002.  178 с.
 6. Колесник О.П. Инфраструктурная составляющая инновационного развития / О.П. Колесник // БизнесИнформ. – 2010. – №1. – С.9–15.
 7. Макаров М.О. Формування інноваційної інфраструктури в АПК / М.О. Макаров // Економіка АПК. – 2009. – № 5. – С. 93–97.
 8. Покотилова В.І. Кластерна стратегія інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу [Електронний ресурс] / В.І. Покотилова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Tavnv/ 2009_64/64_47.pdf.
 9. Політика і розвиток сільського господарства в Україні; за ред. Штефана фон Крамона–Таубаделя, Сергія Зорі, Людвіга Штріве. – К.: Альфа-Принт, 2001. – 312 с.
 10. Положення про Державне агентство України з інвестицій та інновацій. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 749 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.udik.com.ua.
 11. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. – 2 изд. – М.: ИНФРА, 2006. – С. 186.
 12. Сіренко Н.М. Інституціональне середовище інноваційного розвитку аграрного сектора / Н.М. Сіренко // Вісн. аграр. науки Причорномор’я. – 2011. – Вип. 3. – С.18–23.
 13. Функции – распределительная, коммуникационная, регулирующая: Энциклопедический словарь. Современная рыночная экономика / Ред. Кушлин В.И. – М.: РАГС, 2004. – С. 227.
 14. Institutions for Sustainable Development // Word Development Report 2002, Chapter 3. – P. 37–58 // http: // www.worldbank.org. / research.
 15. Gerrard M.B. What are public-private partnerships, and how do they work? // Finance & Development. – 2008. – № 3. – Р. 17–21.
 16. Madd S. The place of innovativeness in models of the adoption process: An integrative review / S. Madd // Technovation. – 1990. – № 10.
 17. Nelson R. National systems of innovations: A comparative analysis / R. Nelson. – Oxford: University press, 1993. – 544 р.
 18. Christian DeBresson. Economic Interdependence and Innovative Activity, Edward Elgar, 1996. – P. 381.
Читати статтю: 14_03_79-86.pdf